Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Sikkerhetspolitiske spørsmål generelt, både bilateralt, overfor EU og i internasjonale organisasjoner som Nato og OSSE. Globale sikkerhetstrusler som internasjonal terrorisme, internasjonal organisert kriminalitet, sjørøveri, cyber. Rustningskontroll, nedrustning og ikke-spredning. Internasjonal krisehåndtering. Internasjonale fredsoperasjoner og fredsoperativt samarbeid. Eksportkontroll av forsvarsmateriell og andre sensitive varer og tjenester, herunder forvaltning av sanksjoner. Nordområdene og Arktis/Antarktis. Marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland. Transatlantiske forhold. Bilaterale forbindelser med USA, Canada, Russland og øvrige land i Eurasia. Regionale samarbeidsorganisasjoner som Arktisk råd, Barentsrådet og Den nordlige dimensjon. Tilskuddsforvaltning og prosjektsamarbeid innenfor avdelingens områder, bl.a. med Russland og andre land i Eurasia.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika

  Sikkerhetspolitikk og det bilaterale forholdet til USA og Canada. Sikkerhetspolitisk krisehåndtering, inkludert deltakelse i internasjonale operasjoner i regi av bl.a. Nato, FN og EU. Transatlantiske forbindelser og Nato-samarbeidet, herunder kjernevåpenpolitikk, missilforsvar og rustningskontroll.

 • Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

  Seksjonen har ansvar for å koordinere regjeringens nordområdepolitikk og arbeid med polare spørsmål, herunder Svalbard-spørsmål og internasjonalt samarbeid i Arktis (Arktisk råd) og Antarktis. Seksjonen bidrar også inn i det internasjonale samarbeidet om forvaltningen av levende marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland og EU, samt energispørsmål i Arktis i en sikkerhets- og utenrikspolitisk sammenheng. I tillegg har seksjonen ansvaret for operasjonalisering av nordområdesatsingen gjennom forvaltning av tilskuddsmidler på tilsammen 160 millioner kroner.

 • Seksjon for Øst-Europa, Sentral-Asia og regionale organisasjoner

  Norges bilaterale forhold til Russland, Ukraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan. Dette omfatter analytisk, politisk og praktisk arbeid samt forvaltning av bistandsmidler og prosjektsamarbeid. I tillegg har seksjonen ansvar for Norges deltakelse i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) og Europarådet samt for regjeringens atomhandlingsplan, som særlig omhandler samarbeid med Russland og Ukraina.

 • Seksjon for global sikkerhet og nedrustning

  Seksjon for global sikkerhet og nedrustning har ansvar for arbeidet med nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen, verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og kjernefysisk sikkerhet. Seksjonen leder det norske arbeidet i FNs 1. komite og under Ikke-spredningsavtalen (NPT). Den har ansvaret Norges innsats i IAEA og CTBTO og følger Iran og Nord-Koreas atomprogrammer. Seksjonen dekker også spørsmål knyttet til biologiske og kjemiske våpen. Videre har den ansvar for cyber i utenriks- og sikkerhetspolitikken, internasjonal terrorisme og voldelig ekstremisme, maritim sikkerhet og internasjonal organisert kriminalitet. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med ytre rom. Den forvalter tilskuddsmidler knyttet til de ovennevnte politikkområdene både på 02- og 03-delen av budsjettet.

 • Seksjon for eksportkontroll

  Seksjonen er ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av eksportkontroll med strategiske varer, tjenester og teknologi, herunder militært materiell og sivile varer som kan ha militær betydning. Lisensieringsmyndighet knyttet til leveranser av visse typer varer, teknologi og tjenesteytelser til utlandet.