Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Sikkerhetspolitiske spørsmål generelt, både bilateralt, overfor EU og i internasjonale organisasjoner som Nato og OSSE. Globale sikkerhetstrusler som internasjonal terrorisme, internasjonal organisert kriminalitet, sjørøveri, cyber. Rustningskontroll, nedrustning og ikke-spredning. Internasjonal krisehåndtering. Internasjonale fredsoperasjoner og fredsoperativt samarbeid. Eksportkontroll av forsvarsmateriell og andre sensitive varer og tjenester, herunder forvaltning av sanksjoner. Nordområdene og Arktis/Antarktis. Marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland. Transatlantiske forhold. Bilaterale forbindelser med USA, Canada, Russland og øvrige land i Eurasia. Regionale samarbeidsorganisasjoner som Arktisk råd, Barentsrådet og Den nordlige dimensjon. Tilskuddsforvaltning og prosjektsamarbeid innenfor avdelingens områder, bl.a. med Russland og andre land i Eurasia.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika

  Sikkerhetspolitikk og det bilaterale forholdet til USA og Canada. Sikkerhetspolitisk krisehåndtering, inkludert deltakelse i internasjonale operasjoner i regi av bl.a. Nato, FN og EU. Transatlantiske forbindelser og Nato-samarbeidet, herunder kjernevåpenpolitikk, missilforsvar og rustningskontroll.

 • Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

  Seksjonen har ansvar for å koordinere regjeringens nordområdepolitikk og arbeid med polare spørsmål, herunder Svalbard-spørsmål og internasjonalt samarbeid i Arktis (Arktisk råd) og Antarktis. Seksjonen bidrar også inn i det internasjonale samarbeidet om forvaltningen av levende marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland og EU, samt energispørsmål i Arktis i en sikkerhets- og utenrikspolitisk sammenheng. I tillegg har seksjonen ansvaret for operasjonalisering av nordområdesatsingen gjennom forvaltning av tilskuddsmidler på tilsammen 160 millioner kroner.

 • Seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid

  Norges bilaterale forhold til Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Norges deltakelse i OSSE. Atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. Barentssamarbeidet. Den nordlige dimensjon. Energispørsmål i Sentral-Asia og det kaspiske området.

 • Seksjon for global sikkerhet og nedrustning

  Forebygging av internasjonal terrorisme. Koordinering av cyberpolitikk, maritim sikkerhet bl.a. gjennom forebygging av internasjonal piratvirksomhet, samt arbeidet mot organisert kriminalitet. Multilaterale prosesser og regimer innen nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen (NPT), kjemiske våpen og biologiske våpen. FN-spørsmål som behandles i 1. komité i New York. Det internasjonal atomenergibyrået (IAEA). Regional spredningsproblematikk. Prosjekt globale sikkerhetsutfordringer.

 • Seksjon for eksportkontroll

  Seksjonen er ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av eksportkontroll med strategiske varer, tjenester og teknologi, herunder militært materiell og sivile varer som kan ha militær betydning. Lisensieringsmyndighet knyttet til leveranser av visse typer varer, teknologi og tjenesteytelser til utlandet.

Til toppen