Seksjon for global sikkerhet og nedrustning

Seksjon for global sikkerhet og nedrustning har ansvar for arbeidet med nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen, verifikasjon av kjernefysisk nedrustning og kjernefysisk sikkerhet. Seksjonen leder det norske arbeidet i FNs 1. komite og under Ikke-spredningsavtalen (NPT). Den har ansvaret Norges innsats i IAEA og CTBTO og følger Iran og Nord-Koreas atomprogrammer. Seksjonen dekker også spørsmål knyttet til biologiske og kjemiske våpen. Videre har den ansvar for cyber i utenriks- og sikkerhetspolitikken, internasjonal terrorisme og voldelig ekstremisme, maritim sikkerhet og internasjonal organisert kriminalitet. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med ytre rom. Den forvalter tilskuddsmidler knyttet til de ovennevnte politikkområdene både på 02- og 03-delen av budsjettet.