Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser

Seksjonen har ansvar for å koordinere regjeringens nordområdepolitikk og arbeid med polare spørsmål, herunder Svalbard-spørsmål og internasjonalt samarbeid i Arktis (Arktisk råd) og Antarktis. Seksjonen bidrar også inn i det internasjonale samarbeidet om forvaltningen av levende marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland og EU, samt energispørsmål i Arktis i en sikkerhets- og utenrikspolitisk sammenheng. I tillegg har seksjonen ansvaret for operasjonalisering av nordområdesatsingen gjennom forvaltning av tilskuddsmidler på tilsammen 160 millioner kroner.