Styrer, råd og utvalg under Utenriksdepartementet

Oversikten viser styrer, råd og utvalg under Utenriksdepartementets ledelse.
 • Utvalg for utredning av erfaringer med EØS-avtalen

  Utvalget som ble satt ned 6. mai 2022 skal utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år.

 • Referansegruppe for samordning av norsk deltakelse i Nordisk ministerråd

  Referansegruppen innkalles minimum fire ganger i året med formål å samordne Norges deltakelse i Nordisk ministerråd. Referansegruppen består av representanter fra Internasjonal avdeling i Stortinget og alle norske fagdepartementer. Medlemmer og varamedlemmer møter for sine respektive saksfelt avhengig av dagsorden.

 • Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund)

  Norfunds formål er å medvirke med egenkapital, lån og garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av fondet, herunder at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

 • Regjeringens representasjonsutvalg

  Representasjonsutvalget er et rådgivende utvalg for regjeringen i representasjonsspørsmål. Regjeringens fellesbevilgning for representasjon benyttes bl.a. til dekning av utgifter til statsbesøk, besøk i Norge på statsministernivå og til større representasjonsoppgaver som ikke klart faller inn under et enkelt departements ansvarsområde.

 • Koordineringsutvalget for EØS-saker

  Et hovedpunkt i utvalgets mandat er å drøfte aktuelle EU/EØS-spørsmål og på embetsnivå koordinere norske synspunkter i slike saker.

 • Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)

  Utvalget har 30 formelt oppnevnte medlemmer fra fagdepartementer, etater, næringsliv, arbeidsliv og sivilt samfunn. Utvalget møtes etter behov, som i forkant av ministermøter eller i forbindelse med aktuelle forhandlingsprosesser.