Styrer, råd og utvalg under Utenriksdepartementet

Oversikten viser utvalg under Utenriksdepartementets ledelse.

Her følger en oversikt over utvalg med ekstern deltakelse som ledes av Utenriksdepartementet.

1. EØS-rettslig utvalg

Mandatet er hjemlet i gjeldende retningslinjer for departementenes arbeid med EØS- og Schengen-saker http://www.notatbasen.no/. Utvalget behandler EØS-rettslige problemstillinger, med særlig ansvar for traktatbruddsaker under EØS-avtalen og innlegg i foreleggelsessaker for EU-domstolen.

Faste medlemmer: Utenriksdepartementet v/Seksjon for EØS- og handelsrett (leder), Justisdepartementet, Finansdepartementet og Regjeringsadvokaten.

2.  Koordineringsutvalget for EØS-saker og Koordineringsutvalget for justis- og innenrikssaker

Begge koordineringsutvalgene møtes etter den rytme som er nødvendig for løpende oversikt og samordning. UD v/Avdeling for Europa og handel har ledelses- og sekretariatsansvar for koordineringsutvalgene. Departementenes representanter utvelges på høyt embetsnivå. Uavklarte spørsmål i koordineringsutvalgene og andre saker som krever regjeringsbehandling, legges frem for regjeringen av ansvarlig statsråd.   

3. Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)

Utvalget har 30 formelt oppnevnte medlemmer fra fagdepartementer, etater, næringsliv, arbeidsliv og sivilt samfunn. Utvalget møtes etter behov, som i forkant av ministermøter eller i forbindelse med aktuelle forhandlingsprosesser.

4. Kontaktutvalget for internasjonal humanitærrett

I kontaktutvalget drøftes aktuelle spørsmål innen internasjonal humanitærrett i sin alminnelighet. Blant saker som drøftes er norsk deltakelse i internasjonale operasjoner med sivilt og militært personell, og Roma-vedtektene av 1998 om Den internasjonale straffedomstolen. Gjennomføringen og tilretteleggingen av opplæringsprogrammer i internasjonal humanitærrett er en prioritert oppgave for utvalget.

Utvalget ledes av Utenriksdepartementet med representanter fra Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Forsvarsstaben, Norges Røde Kors og Universitetet i Oslo.

5. Havretts- og sjøgrenseutvalget

Utvalget ble opprettet i 1954 og reorganisert i 1979 ved kgl. res. Utvalget skal studere folkerettens og de forskjellige staters bestemmelser om rettighetene over havområdet rundt deres kyster, havbunnen under det og luftrommet over, følge arbeidet i FN og andre internasjonale fora på området, drøfte prinsipielle spørsmål om Norges økonomiske sone og kontinentalsokkel (unntatt utnyttelse av naturforekomster på sokkelen) og fremsette forslag og avgi rådgivende uttalelser til regjeringen om den politikk som bør følges for å ivareta norske interesser.

Utvalget ledes av Utenriksdepartementet og samler representanter fra relevante departementer og underliggende etater. 

Oppdatert 1. november 2013