Om Utenriksdepartementet

Etater og virksomheter under Utenriksdepartementet

Underliggende etater

 • Norad

  Norad skal sørge for faglige råd til bistandsforvaltningen, finansiere norske og internasjonale bistandsorganisasjoner og kvalitetssikre og evaluere Norges utviklingssamarbeid med fattige land.

  Nettside: http://www.norad.no/

 • Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

  Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit nasjonalt kompetansesenter for utveksling, nettverksbygging og utvikling av ungt leiarskap. Norec ligg direkte under Utanriksdepartementet, og er ein del av den norske statlege utviklingspolitikken. Kjerneverksemda er å legge til rette for gjensidige utvekslingar av tilsette og frivillige mellom bedrifter og organisasjonar i Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Norec har hovudkontor i Førde, Sogn og Fjordane, og har rundt 40 tilsette.

  Nettside: https://www.norec.no/

 • Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Utenriksdepartementet

  Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Utenriksdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter og revisjonsberetninger.

Tilknyttede virksomheter

 • Norfund

  Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund), er et sentralt redskap i arbeidet med å få til næringsutvkling i Sør.

  Nettside: http://www.norfund.no/