Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Utenriksdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Utenriksdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter og revisjonsberetninger.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrev og instrukser fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene og instruksene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider

Norad skal sørge for faglige råd til bistandsforvaltningen, finansiere norske og internasjonale bistandsorganisasjoner og kvalitetssikre og evaluere Norges utviklingssamarbeid med fattige land.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014