Avdeling for bærekraftig utvikling

Avdeling for bærekraftig utvikling er fordelt på fire seksjoner og en enhet for budsjettspørsmål og administrative spørsmål. Avdelingen har ansvar for klima, miljø og energi, helse, utdanning, ulikhet, hav, mat, næringsutvikling og digitalisering for utvikling. Avdelingen bidrar til politikk- og strategiutvikling for en fremtidsrettet utviklingspolitikk, har ansvar for oppfølging av OECDs utviklingskomite samt eierstyring av statens investeringsfond for utviklingsland, Norfund.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for hav og næringsutvikling

  Seksjon for hav og næringsutvikling har ansvaret for koordinering av den internasjonale havsatsingen, oppfølging av havrelaterte saker i utenriks- og utviklingspolitikken samt næringsutvikling i utviklingssamarbeidet. Seksjonen forvalter også statens eierskap i Norfund. Seksjonen arbeid skal særlig bidra til bærekraftsmål 8, 9 og 14. Havteamet og havpanelteamet er del av den nye seksjonen.

 • Seksjon for energi, klima og miljø

  Seksjonens hovedoppgave er å koordinere UDs arbeid med internasjonale energi-, klima- og miljøspørsmål, samt å fremme norske energi- og klimainteresser. Satsingen på fornybar energi i utviklingspolitikken og klimatilpasning og bekjempelse av sult er sentrale ansvarsområder. Seksjonen er videre ansvarlig for matsikkerhet og klimatilpasset landbruk og leder oppfølgingen av arbeidet med handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

 • Seksjon for partnerskap og utviklingspolitisk analyse

  Seksjonen er navet for utviklingsspørsmål i utenrikstjenesten og formulerer norsk utviklingspolitikk på oppdrag fra politisk ledelse. Seksjonen har et overordnet ansvar for Norges globale innsats for å nå bærekraftsmålene, samstemthet i utviklingspolitikken, finansiering for utvikling og nasjonal ressursmobilisering, herunder skatt og bekjempelse av korrupsjon og ulovlig kapitalflyt (Jfr. The Addis Ababa Action Agenda, 2015).

 • Seksjon for matsikkerhet, helse og utdanning

  Seksjonen har ansvar for oppfølging av bærekraftsmål 2 om å utrydde sult, bærekraftsmål 3 om god helse og bærekraftsmål 4 om god utdanning i utenriks- og utviklingspolitikken.

 • Sekretariat for OECDs kontaktpunkt

  Sekretariatet til Norges OECD kontaktpunkt er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, avdeling for bærekraftig utvikling og enhet for budsjett og koordinering. Kontaktpunktet bistår norske myndigheter i å gjøre OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kjent og behandler enkeltsaker uavhengig av regjeringen.

 • Enhet for budsjett og koordinering

  Enhet for budsjett og koordinering har ansvaret for å ivareta avdelingens budsjettarbeid og stabsfunksjoner. Enheten koordinerer arbeidet i avdelingen med etatsstyringen Norad og Norec og har det personalmessige ansvaret for Sekretariatet for OECDs kontaktpunkt.