Multilateral avdeling

Multilateral avdeling har ansvaret for systemisk oppfølging av FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene samt enkelte FN- organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Arbeidsfeltet omfatter utforming av norsk politikk overfor FN og bankene gjennom bl.a. deltakelse i styrende organer. Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av regjeringens satsing på menneskerettigheter, demokrati og likestilling samt humanitær politikk og innsats.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

  Seksjonen har tematisk hovedansvar for Norges innsats for å fremme menneskerettigheter og demokrati internasjonalt. Prioriterte områder er blant annet arbeidet med ytringsfrihet og støtte til MR-forkjempere. Gjennomføring av stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 10 2014-15) prioriteres.

 • Seksjon for FN-politikk

  Seksjon for FN-politikk har ansvar for å utvikle, fremme og samordne norsk FN-politikk.

 • Seksjon for humanitære spørsmål

  Seksjon for humanitære spørsmål har ansvar for gjennomføring av regjeringens humanitære politikk og forvaltning av støtte til humanitær innsats i felt.

 • Seksjon for multilaterale utviklingsbanker

  Seksjon for multilaterale utviklingsbanker har ansvar for Norges samarbeid med Verdensbankgruppen (IBRD, IDA, IFC, Miga), Afrikabanken, Asiabanken, Den inter-amerikanske utviklingsbanken, Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) og Europarådets utviklingsbank (CEB), samt koordineringsansvar for spørsmål i IMF og EBRD som er relevante i forhold til norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Seksjonen har ansvar for norsk gjeldspolitikk, herunder ansvarlig långiving og låntaking, og representerer Norge i Paris-klubben. Bankseksjonen har dertil ansvaret for Nordic Development Fund (NDF) og Climate Investment Funds (CIF) i Verdensbanken.

 • Enhet for budsjett og koordinering

  Enhet for budsjett og koordinering har ansvaret for å ivareta avdelingens budsjettarbeid. Enheten koordinerer tverrgående prosesser i avdelingen og er et knutepunkt for bestillinger og leveranser. Enheten har videre ansvar for arbeidet med Mopan (Multilateral Organisations Performance Assessement Network), følger opp pliktige bidrag til FN-organisasjoner og forvalter midler til enkelte mindre tiltak.