Avdeling for Europa og internasjonal handel

Avdelingen er ansvarlig for Norges forhold til EU inkludert EØS, Schengen, justis- og innenrikssaker og samarbeidet med EUs institusjoner. Spørsmål og prosesser knyttet til global migrasjon. Koordinering i forhold til EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU og europapolitikk. Analyse av europapolitiske problemstillinger. Ansvarlig for nordisk samarbeid og det bilaterale forholdet til samtlige europeiske land, inkludert landene på Balkan og Tyrkia. Koordinering av arbeidet med EØS-midlene. Avdelingen er videre ansvarlig for å ivareta norske økonomiske interesser gjennom prosesser knyttet til globale handelspolitiske spørsmål. I Verdens handelsorganisasjon (WTO) er fokus på forhandlingsprosesser, faste komiteer og tvisteløsningssystemet. OECD er sentralt for kunnskapsbasert samarbeid mellom likesinnede land om økonomiske og sosiale spørsmål. Norge forhandler i hovedsak bilaterale handelsavtaler gjennom Efta. Avdelingen har ansvaret for 42 land og 32 utenriksstasjoner, delegasjonen til WTO og Efta i Genève, delegasjonen til OECD og Unesco i Paris samt ni internasjonale institusjoner.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Europapolitisk seksjon

  Utviklingen i EUs samarbeid, toppmøter og ministermøter. Forholdet mellom EUs institusjoner og medlemsland. Europeisk utenrikspolitisk samarbeid, herunder EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid (Fusp) og EUs tredjelandspolitikk. Regjeringens europapolitikk, Norges kontakter med EU-formannskapet og EU-institusjonene. Europaforskning, europadebatt og -informasjon. Landansvar for Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Storbritannia, Spania, Portugal og Vatikanstaten.

 • Nordisk-baltisk seksjon

  Nordisk samarbeid, herunder nordisk utenrikspolitisk og nordisk europapolitisk samarbeid, Nordisk ministerråd og nordisk samarbeidsminister. Østersjøsamarbeidet og NB8 (nordisk-baltisk samarbeid). Landansvar for Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen.

 • EØS-seksjonen

  Håndtering av løpende EØS-saker, regelverksinnlemmelse, forholdet til Efta-institusjonene. EØS- seksjonen er sekretariat for det interdepartementale koordineringsutvalget for EØS-saker.

 • Seksjon for Sentral-Europa og EØS-midlene

  Forvaltningsansvar for EØS-midlene, herunder bilaterale avtaler om finansieringsordningene for alle land som mottar EØS-midler. Seksjonen ivaretar det løpende samarbeidet med Financial Mechanism Office (FMO) i Brussel. Seksjonen støtter samtlige seksjoner med landansvar for EØS-midler og ivaretar avdelingens arbeid i og overfor Financial Mechanism Committee. Landansvar for Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Østerrike, Ungarn, Romania, Bulgaria og Malta.

 • Sørøsteuropeisk seksjon

  Sørøsteuropeisk seksjon har ansvar for Norges utenrikspolitiske interesser i Sørøst-Europa. Dette inkluderer sikkerhetspolitikk, europapolitikk, næringsfremme samt forvaltning av regionale midler som verktøy for Norges interesser i regionen. Seksjonen koordinerer Norges politikk i embetsdistriktet, med landansvar for Albania, Bosnia-Hercegovina, Hellas, Kosovo, Kypros, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

 • Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

  Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi (HPIØ) arbeider bredt med globale handelspolitiske og utenriksøkonomiske spørsmål i ulike fora, i første rekke Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Ansvarsområdet omfatter også tilrettelegging av handel i utviklingsland i første rekke gjennom multilaterale kanaler. Seksjonen har også ansvar for Unido, Råvarefondet og Den internasjonale kaffeorganisasjonen. I WTO er arbeidet delt mellom forhandlingsprosesser, det ordinære arbeidet i de faste komiteer og oppfølging og håndheving av regelverket gjennom tvisteløsningssystemet. Forhandlinger om fiskerisubsidier og elektronisk handel er viktige pågående prosesser. OECD er et viktig forum for kunnskapsbasert samarbeid mellom likesinnede land om økonomiske og sosiale spørsmål.

 • Seksjon for næringsfremme og grønn omstilling

  Seksjonen har ansvar for Utenriksdepartementets arbeid med fremme av norske næringsinteresser i utlandet, samt fagansvar for EUs klima- og energipolitikk.