Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi (HPIØ) arbeider bredt med globale handelspolitiske og utenriksøkonomiske spørsmål i ulike fora, i første rekke Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Ansvarsområdet omfatter også tilrettelegging av handel i utviklingsland i første rekke gjennom multilaterale kanaler. Seksjonen har også ansvar for UNIDO, Råvarefondet og Den internasjonale kaffeorganisasjonen. I WTO er arbeidet delt mellom forhandlingsprosesser, det ordinære arbeidet i de faste komiteer og oppfølging og håndheving av regelverket gjennom tvisteløsningssystemet. Forhandlinger om fiskerisubsidier og elektronisk handel er viktige pågående prosesser. OECD er et viktig forum for kunnskapsbasert samarbeid mellom likesinnede land om økonomiske og sosiale spørsmål.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Leif Trana.