Seksjon for næringsfremme og grønn omstilling

Seksjonen har ansvar for Utenriksdepartementets arbeid med fremme av norske næringsinteresser i utlandet, samt fagansvar for EUs klima- og energipolitikk.

Seksjonens oppgaver inkluderer UDs oppfølging av regjeringens mål om å øke eksporten globalt, arbeidet med Europas grønne giv på tvers av departementsfellesskapet, utvikling av en grønn allianse med EU, sikre at næringslivets behov og prioriteringer formidles inn i regelverksprosesser hvor rammevilkårene bestemmes, særlig arbeid overfor EU (inkludert gjennom EØS) og i WTO, og å veilede og bistå stasjonene i deres arbeid med næringsfremme.

Seksjonen jobber tett med andre departementer, særlig Nærings- og fiskeridepartementet, samt Innovasjon Norge, Nasjonalt eksportråd og resten av det øvrige virkemiddelapparatet.