Seksjon for humanitære spørsmål

Seksjon for humanitære spørsmål har ansvar for gjennomføring av regjeringens humanitære politikk og forvaltning av støtte til humanitær innsats i felt.

Naturkatastrofer og komplekse humanitære kriser. Flyktningspørsmål, migrasjon og internt fordrevne. Beskyttelse av sivile rammet av konflikter. Utdanning i krise og konflikt. Forholdet til nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner. Humanitære spørsmål i FN og FNs særorganisasjoner, inkludert Ecosoc, FNs generalforsamling og Sikkerhetsrådet. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs matvareprogram (WFP), FNs kontor for koordinering av humanitær bistand (Ocha), Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), Den internasjonale Røde Kors-føderasjonen (IFRC). Tilskudd til hjelpeorganisasjoner, både FN, Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner.

Humanitære aspekter ved andre FN-organisasjoners arbeid. Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM). Norske og internasjonale humanitære beredskapsordninger, herunder Noreps. Humanitær nedrustning, herunder Minekonvensjonen og Konvensjonen om klaseammunisjon. Tematiske spørsmål som sikkerhet for hjelpepersonell, sivil-militært samvirke, tiltak mot seksuelle overgrep og kvinnerettede tiltak (sikkerhetsrådsresolusjon 1325).