Seksjon for partnerskap og utviklingspolitisk analyse

Seksjonen er navet for utviklingsspørsmål i utenrikstjenesten og formulerer norsk utviklingspolitikk på oppdrag fra politisk ledelse. Seksjonen har et overordnet ansvar for Norges globale innsats for å nå bærekraftsmålene, samstemthet i utviklingspolitikken, finansiering for utvikling og nasjonal ressursmobilisering, herunder skatt og bekjempelse av korrupsjon og ulovlig kapitalflyt (Jfr. The Addis Ababa Action Agenda, 2015).

Seksjonens ansvar for partnerskap innebærer samarbeid med våre partnerland, regionale og globale fora, og andre aktører, spesielt sivilsamfunn og forskningsinstitutsjoner. Seksjonen er ansvarlig for samordning av norsk deltakelse i OECDs utviklingskomité og underliggende nettverk og arbeidsgrupper. Godt styresett, herunder kontaktpunkt for Kunnskapsbanken, digitalisering, koordinering av UDs forskningsinnsats og Utviklingspolitisk forum ligger også i seksjonen.

Videre har seksjonen ansvar for samarbeidet med OECD/DAC og med UNODC om anti-korrupsjon.

Seksjonen har særlig ansvar for bærekraftsmål 1 (Utrydde fattigdom), 9 (Innovasjon og infrastruktur, herunder digitalisering), 10 (Mindre ulikhet), 16 (Fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn, herunder delmål om styresett, anti-korrupsjon og bekjempelse av ulovlig kapitalflyt) og 17 (Samarbeid for å nå målene).