Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika

Sikkerhetspolitikk og det bilaterale forholdet til USA og Canada. Sikkerhetspolitisk krisehåndtering, inkludert deltakelse i internasjonale operasjoner i regi av bl.a. Nato, FN og EU. Transatlantiske forbindelser og Nato-samarbeidet, herunder kjernevåpenpolitikk, missilforsvar og rustningskontroll.

Sikkerhetspolitisk samarbeid med EU (CSDP) og nordiske land. Fredsoperativt samarbeid med FN og Den afrikanske union (AU) med flere, blant annet gjennom sikkerhetssektorreform (inkludert Training for Peace-programmet) og sivil innsats i internasjonale operasjoner, herunder norske politibidrag. Sikkerhetspolitisk dialog og samarbeid med allierte, partnerland og utvalgte land i Asia.