Seksjon for eksportkontroll

Seksjonen er ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av eksportkontroll med strategiske varer, tjenester og teknologi, herunder militært materiell og sivile varer som kan ha militær betydning. Lisensieringsmyndighet knyttet til leveranser av visse typer varer, teknologi og tjenesteytelser til utlandet.

Seksjonen ivaretar norske interesser i de fire multilaterale eksportkontrollregimene; Nuclear Suppliers Group (NSG), Missile Technology Control Regime (MTCR), Australia Group (AG) som er rettet mot nukleære, kjemiske og biologiske våpen samt leveringsmidler for slike, og the Wassenaar Arrangement som omfatter konvensjonelle våpen, militære varer og relevant teknologi. Seksjonen har også ansvaret for å håndheve sanksjoner og de restriktive tiltak Norge har sluttet seg til.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Silja Skjelnes.
Underdirektør Erik Furu.

Kontaktinformasjon:
E-post: henvendelser kan rettes til seksjon.for.eksportkontroll@mfa.no
Telefon:  23 95 06 50

Telefonen holder åpent mandag til fredag kl. 10-14.
Du vil få fire valg når du ringer 23 95 06 50:  

  • Tast 1 for Liste I og forsvarsmateriell 
  • Tast 2 for Liste II og flerbruksvarer 
  • Tast 3 for sanksjoner og restriktive tiltak 
  • Tast 4 for andre henvendelser 

Servicetelefonen for Russland-spørsmål ble avviklet 27. februar 2015. Vi ber om at alle med spørsmål knyttet til restriktive tiltak mot Russland ringer eksportkontrollens hovednummer og taster 3.