Seksjon for traktat-, miljø- og havrett

Seksjonens sentrale arbeidsområder er havrett, herunder rettslige spørsmål knyttet til maritime soner og kontinentalsokkel, samt miljørett, inngåelse og fortolkning av traktater, suverenitet og håndhevelse, riksgrenser, privilegier og immunitet, og juridiske prosesser innenfor FN.

Seksjonen behandler også enkelte internrettslige spørsmål, ikke minst på forvaltningsrettens område. Under seksjon for traktat-, miljø- og havrett ligger traktat- og dokumentasjonsenheten, som ledes av underdirektør Anne-Grethe Storruste Webb. Traktat- og dokumentasjonsenheten er blant annet ansvarlig for UDs traktatregister og for koordineringen av departementets høringsuttalelser.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Andreas Motzfeldt Kravik.