Seksjon for humanitær- og strafferett

Seksjonen har blant annet ansvar for internasjonal strafferett, folkerett i væpnede konflikter og spørsmål om bruk av makt, sanksjoner og restriktive tiltak, justispolitisk samarbeid, rettslige spørsmål vedrørende bekjempelse av terrorisme, beskyttelse av menneskerettighetene, eksportkontroll, urfolks rettsstilling mv.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Monica Furnes.