Tvistesak i WTO mot USA om tilleggstoll på stål- og aluminiumsprodukter

USA innførte 23. mars 2018 ekstra tollsatser på visse stålprodukter (25 prosent) og visse aluminiumsprodukter (ti prosent). Handelshindringene ble begrunnet med at import av disse produktene er av en slik art og et slikt omfang at den truer USAs nasjonale sikkerhet. Norge mener tilleggstollen er i klar strid med regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO), og fikk i desember 2022 tvisteløsningspanelets medhold i dette. Saken avventer nå ankebehandling.

Norge avholdt tvisteløsningskonsultasjoner om stål og aluminium med USA sommeren og høsten 2018, uten at saken ble løst. Det samme gjorde flere andre WTO-medlemmer. Slike konsultasjoner er første skritt i prosessen med igangsettelse av tvistesaker i WTO, etterfulgt av å ta saken videre til panelstadiet.

På møte i WTOs tvisteløsningsorgan 21. november 2018, ble tvisteløsningspanel opprettet. Norsk eksport av stål og aluminium til USA er relativt begrenset. Vårt primære marked er det europeiske. Totalt eksporterte Norge stål og aluminium for henholdsvis 16 og 33 milliarder kroner i 2017. Disse to varene utgjorde en betydelig andel av all norsk eksport – henholdsvis to prosent og fire prosent.

Årsakene til at vi innledet WTO-tvistesak er først og fremst knyttet til våre prinsipielle og overordnede utenrikspolitiske interesser i det multilaterale handelssystemet, hvilket Norge som en åpen økonomi er særlig avhengig av. USAs økende vilje til å sette til side WTOs regelverk med eller uten å benytte påskudd som nasjonal sikkerhet utgjør en betydelig trussel for Norges primære handelspolitiske interesse. Vår vurdering er at USAs tolkning av sikkerhetsunntaket i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (Gatt 1994) ikke er korrekt. Det er i tråd med forventninger til Norge internasjonalt at vi er synlige, og tydelig står opp for en regelbasert internasjonal verdensorden forankret i WTO.

Tvisteløsningspanelets rapport i Norges sak ble offentliggjort 9. desember 2022. Panelet ga Norge medhold i at det å påberope sikkerhetsunntak i WTOs avtaler ikke automatisk innebærer at en sak er unntatt WTOs tvisteløsningsmekanisme. Videre konkluderte panelet med at vilkårene for å benytte sikkerhetsunntaket ikke var oppfylt i dette tilfellet. Panelets konklusjoner samsvarer med hovedårsakene til at Norge opprinnelig gikk til tvistesak om disse tiltakene.

USA varslet den 26. januar d.å. at de anker panelrapporten. Som følge av at WTOs ankeorgan for tiden ikke er funksjonelt, vil saken formelt sett bli liggende ubehandlet i kø i påvente av at Ankeorganet igjen skal bli operativt.

For mer informasjon om hva saken gjelder for Norge og norske interesser, se følgende oversikt over UDs pressemeldinger og andre dokumenter i saken:

Se for øvrig WTOs hjemmeside om saken.

Kontaktperson i UD: Linn Edvartsen