Forhandlinger om fasilitering av investeringer

Norge vil delta i forhandlinger om et rammeverk for investeringsfasilitering i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Forhandlingene starter i mars. Når et slikt rammeverk er på plass, vil det bli enklere for næringslivet å investere på tvers av landegrenser, og særlig til utviklingsland, ved at regelverk og administrative prosedyrer gjøres mer åpne og forutsigbare. Grensekryssende investeringer bidrar til verdiskaping, arbeidsplasser og innovasjon.

Investeringsfasilitering har vært et tema i WTO siden våren 2017, da flere medlemmer – både utviklede land og utviklingsland tok initiativ til uformelle diskusjoner.

I en WTO-kontekst betyr investeringsfasilitering at man ønsker å skape et mer åpent, effektivt og investeringsvennlig forretningsklima som gjør det lettere for både hjemlige og utenlandske investorer å investere, drive forretninger og utvide investeringene sine. Dette bygger på en erkjennelse av at flaskehalser og usikkerhet som hindrer investeringer ofte kommer av unødvendige formaliteter, tungvint byråkrati eller utdaterte prosedyrer. Forhandlingene om investeringsfasilitering har ikke som mål å regulere markedsadgang, investeringsbeskyttelse eller tvisteløsning.

Under WTOs 11. ministerkonferanse i Buenos Aires i desember 2017 undertegnet 70 medlemmer en ministererklæring om investeringsfasilitering for utvikling. På grunnlag av denne ble det gjennom 2018 og 2019 gjennomført strukturerte diskusjoner for å arbeide mot et multilateralt rammeverk for investeringsfasilitering. Norge sluttet seg til initiativet 5. november 2019, da en ny ministererklæring ble undertegnet i Shanghai. I alt har 98 medlemmer sluttet seg til initiativet.

I desember 2019 ble det enighet om å begynne formelle forhandlinger om investeringsfasilitering. Utenriksdepartementet koordinerer arbeidet med å utarbeide et norsk forhandlingsmandat.

Oppdatert informasjon om forhandlingene vil bli lagt ut på regjeringen.no – dette gjelder også hvilke tema som vil omfattes når dette er avklart.