Handel i EØS

Gjennom EØS-avtalen er EØS/EFTA-landene Norge, Island Liechtenstein en del av det EUs indre marked. Dette kalles EØS-området, og omfatter i dag 31 land. På disse nettsidene finner du informasjon om hvordan Norge er tilknyttet det indre marked, samt oversikt over overordnede regler som gjelder for fri bevegelighet av varer og tjenester. Her finner du informasjon om regelverksarbeid, tilsyn og annen myndighetsutøvelse.

Norge i det indre marked

I det indre marked er norsk næringsliv sikret like muligheter for deltakelse og konkurransevilkår som alle andre land innenfor EØS-området.

Varer

EU er Norges viktigste handelspartner, ikke minst når det gjelder handel med varer. Det gjør regelverket for fritt varebytte i EØS svært sentralt for både norsk næringsliv og offentlige myndigheter.

Tjenester og etablering

En tjeneste beskrives i EØS-retten som økonomisk aktivitet, normalt ytt mot betaling, som ikke omfattes av reglene om fri bevegelighet av varer, kapital eller personer.

Aktuelt nå

Europakommisjonens strategi for det Indre marked - høringer

Europakommisjonen presenterte i oktober 2015 sin nye strategi for det indre marked (se Europakommisjonens samleside). Den nye strategien skal bidra til økt vekst, sysselsetting og investeringer i Europa. For å lykkes med det er et fungerende indre marked sentralt. EU er Norges største handelspartner. Vi er en del av EUs indre marked og denne strategien får direkte betydning for oss.

Offentlig høring fra Europakommisjonen – indre markeds informasjonsverktøy - frist 7. november 2016

Europakommisjonen er i ferd med å utarbeide forslag til et informasjonsverktøy for det indre marked - Single Market Information Tool. Dette verktøyet skal gi kommisjonen fullmakter til ved behov å innhente informasjon direkte fra virksomheter i EU. EØS-relevans og hvordan innhenting av informasjon eventuelt skal skje fra aktører EØS EFTA landene er enda ikke vurdert eller fastlagt.

Offentlig høring fra Europakommisjonen – Single Digital Gateway - frist 21. november 2016

Europakommisjonen vurderer å utvikle en Single Digital Gateway. Tanken er at man skal knytte sammen de mange kontaktpunktene i EØS-statene og på europeisk nivå. Målet er å gjøre informasjon om det indre marked lettere tilgjengelig og muligens bidra til digitalisering. Hvordan dette eventuelt skal gjøres er under utredning. En innledende konsekvensutredningen er publisert og det pågår en kommisjonshøring.

Kontakt

Handelspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen