Hvem kan hjelpe?

Strekker seg etter livbøye

Ditt Europa

Internettportalen Ditt Europa/Your Europe er en flerspråklig nettside som informerer både næringsliv og borgere om deres muligheter og rettigheter innenfor EU/EØS. Norge er ikke tilknyttet nettsiden som omfatter borgere. Dette er ivaretatt gjennom andre kontaktpunkter, som eksempelvis Forbruker Europa, Altinn og SOLVIT. For næringslivet gir Ditt Europa praktisk informasjon og oversikt over nettbaserte offentlige tjenester for bedrifter som ønsker å drive virksomhet innenfor EØS-området. Nettsiden er et samarbeid mellom Europakommisjonen og nasjonale myndigheter.

Les mer på hjemmesiden for Ditt Europa.

 

Enterprise Europe Network

Hjelp til bedrifter i det europeiske markedet gis gjennom det europeiske nettverket Enterprise Europe Network (EEN). Formålet er å gi veiledning til bedrifter, slik at de kan utnytte mulighetene i det indre marked til det fulle ved å bli mer konkurransedyktige og å øke sin innovasjonsevne.

I Norge er det Innovasjon Norge som har ansvar for EEN. De har følgende nettside.

Kontaktpunktet for tjenester og EUGO-nettverket

I Norge er kontaktpunktet for tjenester Altinn. Kontaktpunktet skal informere tjenesteytere og tjenestemottakere, nasjonale så vel som utenlandske, om muligheten til å drive tjenesteyting i Norge. Det gjelder blant annet opplysninger for å kunne starte opp og utøve tjenestevirksomhet, kontaktopplysninger for ansvarlige myndigheter, hvordan man får tilgang til oppføring i offentlige registre og klageadgang i tilfelle tvist. Det norske kontaktpunktet er under utvikling for å håndtere elektroniske søknadsprosesser i fremtiden og for å inkludere alle relevante myndigheter. Kontaktpunktet for tjenester er en del av tjenesteloven og legger til rette for fri bevegelse av tjenester i det indre marked.

Det er den ansvarlige myndigheten for en tjeneste som i samarbeid med Altinn skal sørge for at kontaktpunktet inneholder tilstrekkelig, korrekt og oppdatert informasjon på både norsk og engelsk. Gjennom Altinn kan man be om ytterligere informasjon fra de relevante ansvarlige myndighetene, og myndighetene har en plikt til å besvare henvendelsen så raskt som mulig. For mer informasjon se tjenesteloven § 7.

Det finnes nasjonale kontaktpunkter for tjenester i alle EØS-land. De er organisert i et nettverk kalt EUGO. Dersom en norsk tjenesteyter ønsker informasjon om å yte tjenester i et annet land i det indre marked, kan tjenesteyteren finne kontaktpunktet til det aktuelle landet via nettsiden EUGO

 

Forbruker Europa

Forbruker Europa er et verktøy som gir hjelp til forbrukere som har en tvist med næringsdrivende som angår handel over landegrensene i EØS-området. Forbruker Europa gir også generell informasjon om europeiske forbrukerrettigheter og hvilke utfordringer norske forbrukere møter når de handler over landegrensene.

Se mer informasjon om Forbruker Europa her.

SOLVIT

SOLVIT er en gratis tjeneste som hjelper bedrifter og privatpersoner med å finne løsninger på problemer som skyldes at nasjonale myndigheter i et annet EØS-land ikke anvender EØS-retten korrekt. Det finnes et SOLVIT-senter i alle EØS-land. SOLVIT-sentrene forsøker å løse saker uformelt, uten å gå veien om formell klagebehandling i EFTAs overvåkingsorgan eller domstolsbehandling. For at saken skal behandles i SOLVIT må det være et grensekryssende element i den. Det betyr for eksempel at problemet må oppstå i et annet EØS-land enn det privatpersonen eller bedriften selv kommer fra. SOLVIT forsøker å løse alle saker innen 10 uker.

SOLVIT behandler kun saker om brudd på EØS-avtalens regler om det indre marked. Dette kan være saker som for eksempel handler om:

  • varer og tjenester, som ikke får adgang til det indre marked
  • problemer med å etablere en bedrift eller arbeide som selvstendig næringsdrivende i et annet EØS-land
  • problemer med grenseoverskridende betaling
  • problemer med oppholdstillatelser og arbeidsrettigheter for EØS-borgere og deres familie
  • manglende godkjenning av utdannelser
  • registrering av motorvogn

Mer informasjon om SOLVIT finner du på Europakommisjonens hjemmeside for SOLVIT. Henvendelser til SOLVIT kan også gjøres til solvit.norway@nfd.dep.no.

 

Varekontaktpunkt

Varekontaktpunkt (product contact point) retter seg mot utenlandske næringsdrivende som ønsker informasjon om norsk regelverk. For enkelte varer finnes det nasjonale tekniske regler som må følges for å kunne sette varen på markedet. For å gi næringsdrivende og myndigheter bedre oversikt over hvilke regler som gjelder, har EØS-statene opprettet nasjonale varekontaktpunkter med informasjon.

Her finner du en liste over varekontaktpunkter i Europa.
Les mer om det norske varekontaktpunktet her
E-post: pcp@nfd.dep.no Telefon: +47 22240451.

 

Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning (NOKUT)

NOKUT er en veiviser for personer med utenlandsk kompetanse, slik at skal de skal finne veien videre inn i det norske arbeidslivet eller til videre studier. De bidrar til at personer med utenlandsk utdanning får vurdert denne i forhold til norsk utdanning, samtidig som de informerer om alle de norske godkjenningsordningene. NOKUT er dessuten kontaktpunkt for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for yrker som er regulerte av direktiv 2005/36/EF.

For mer informasjon se NOKUT’s hjemmeside

 

EURES

EURES (European Employment Services) er et samarbeid mellom arbeidsmarkedsaktører i 31 EU/EØS-land og Sveits. EURES skal legge til rette for fri bevegelse av arbeidskraft mellom landene i samarbeidet. Målgruppene er arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Arbeidssøker kan få informasjon om arbeids- og levekår i andre EØS-land, veiledning underveis i jobbsøkerprosessen, mens arbeidsgivere kan få informasjon om tilgang på arbeidskraft i andre EØS-land, og veiledning i rekrutteringsprosessen.

EURES-strukturen i Norge består av den nasjonale koordineringsenheten (NCO), i Arbeids- og velferdsdirektoratet, samt EURES-medlemmer og EURES-partnere. NAV Fylkene er utpekt som EURES-medlemmer. NCO har det strategiske ansvaret, mens EURES-medlemmer og partnere har det operative ansvaret. EURES-samarbeidet bygger på EURES-forordningen (2016/589).

Les mer om EURES her.

 

workinnorway.no - Myndighetenes guide

Workinnorway.no er en nettveiviser som gir råd og informasjon om jobbsøking, arbeidsliv og flytting til Norge. Workinnorway.no er et samarbeid mellom NAV, Skatteetaten, UDI, Arbeidstilsynet og Politiet.

Nettsiden gir de jobbsøkende en oversikt over offentlige portaler som er nyttige å ha vært inne på før de kommer til Norge. Den inneholder også relevant informasjon for den første tiden i arbeidslivet.

Workinnorway.no har også en egen del for norske arbeidsgivere som ønsker å rekruttere utenlandsk arbeidskraft og tjenester til Norge. Mot slutten av 2013 er det planer om å utvide workinnorway.no til å dekke utenlandske firmaer som ønsker å etablere seg eller selge sine tjenester i Norge.

 

FIN-NET

FIN-NET - utenomrettslig klagenettverk for finansielle tjenester innenfor bank og forsikring i EØS-området. I praksis fungerer FIN-NET blant annet som en informasjonsbase, hvor orientering om klageorganer i utlandet er lett tilgjengelig for forbrukeren.

Formålet med FIN-NET er å fremme grenseoverskridende handel av finansielle tjenester ved å sikre like klagemuligheter innenfor hele EØS-området. Finansklagenemnda (FinKN) er Norges representanter i FIN-NET.

Les mer om FIN-NET på Europakommisjonens sider om FIN-NET  og på Finansklagenemdas hjemmesider.