Tjenester og etablering

En tjeneste beskrives i EØS-retten som økonomisk aktivitet, normalt ytt mot betaling, som ikke omfattes av reglene om fri bevegelighet av varer, kapital eller personer.

Hva er en tjeneste, og hva er tjenestelovens virkeområde?

Tjenestedirektivet og tjenesteloven har egne definisjoner av tjenestebegrepet.

Etableringsretten

En tjenesteyter skal ha fri adgang til å etablere seg og starte opp tjenestevirksomhet i en annen EØS-stat.

Midlertidig tjenesteyting

På tjenestelovens område gjelder en meldeplikt dersom det innføres nye regler som inneholder krav til en tjenestevirksomhet.