Handelspolitisk avdeling

Handelspolitisk avdeling har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for handelsavtaler

  Seksjonen leder og koordinerer arbeidet med å fremforhandle og videreutvikle bilaterale frihandelsavtaler, herunder avtaler som Norge inngår i fellesskap med de øvrige landene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). I dette arbeidet har seksjonen hovedansvar for forhandlinger om varer, tekniske handelshindringer (TBT), tjenester, investeringer og handel og bærekraftig utvikling. Seksjonen har ansvar for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med handels- og investeringsspørsmål i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

  Avdelingsdirektør Sveinung Røren

 • Seksjon for eksportfinansiering

  Seksjonen har ansvaret for det norske eksportfinansieringssystemet som består av lån og garantier fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin), samt oppfølging av gjenstående lån under den avviklede ordningen under Eksportfinans ASA (som forvaltet eksportkredittordningen før Eksportkreditt Norge og Eksfin). Seksjonen deltar i OECD for å videreutvikle internasjonalt regelverk på området. I tillegg har seksjonen ansvaret for å følge opp arbeidet med å fremme norske interesser i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

  Avdelingsdirektør Julie Rønning

 • Seksjon for internasjonalt næringsfremme

  Seksjon for internasjonalt næringsfremme arbeider for å fremme handel og norske investeringer i utlandet. Seksjonen har det overordnede ansvaret for fremme av norsk næringsliv internasjonalt. Dette inkluderer etatstyring av Eksportstrategirådet, faglig oppfølging av Innovasjon Norges virkemidler for internasjonalisering, samt fremme av sjømateksporten gjennom oppfølging av Norges Sjømatråd og markedsavgiften for sjømat. Seksjonen har også ansvar for bilaterale økonomiske kommisjoner og Norges deltakelse på verdensutstillinger. Andre oppgaver omfatter bistand til norsk næringsliv i utlandet, næringsrelaterte aktiviteter knyttet til Barentssamarbeidet, industrielt samarbeid ved forsvarsmateriellanskaffelser, koordinering og tildeling av nærings- og profileringsmidler til utenriksstasjonene, sekretariat for Team Norway-samarbeidet og koordinering av departementets arbeid med ansvarlig næringsliv. Seksjonen har ansvar for å tilrettelegge for næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og offisielle besøk.

  Avdelingsdirektør Vibeke Greni

 • Seksjon for sjømathandel og WTO

  Seksjonen har ansvar for saker som er relatert til handel med sjømat, enten de er av bilateral eller multilateral karakter (EU, WTO, FAO). Dette inkluderer tollspørsmål og tekniske eller veterinære bestemmelser som regulerer den bilaterale sjømathandelen, dokumentasjonskrav knyttet til bærekraftig forvaltning av sjømatprodukter som eksporteres til EU og USA, samt krav til miljømerking av sjømatprodukter. Seksjonen har også ansvaret for NFD sitt arbeide med WTO-relaterte saker, herunder deltakelse i WTOs komiteer der dette er relevant. Dette innebærer koordinering av departementets arbeid med bestemmelser for markedsadgang, beskyttelsestiltak, subsidie- og antidumpingregelverk og tvisteløsning under WTO. Arbeidet med handelstiltak som rammer norsk næringsliv og forhandlinger om nytt regelverk for fiskesubsidier i WTO inngår i seksjonens arbeid.

  Avdelingsdirektør Astrid Holtan

 • Seksjon for Europa og indre marked

  Seksjonen følger opp utviklingen av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU. Seksjonen har ansvar for nordisk samarbeid og bilaterale, økonomiske relasjoner med EFTA- og EU-statene. Seksjonen koordinerer EU-EØS-saker og arbeider med utvikling og forvaltning av regelverk som skal sikre fri bevegelighet for varer og tjenester. Seksjonen forvalter bl.a. EØS-vareloven, EØS-høringsloven og tjenesteloven. Videre inngår etatsstyringsansvar for Norsk Akkreditering. Seksjonen har ansvar for flere indre-markeds-verktøy som skal gjøre det lettere for næringslivet å utnytte sine muligheter i EØS og er norsk SOLVIT-senter. SOLVIT hjelper bedrifter og privatpersoner som støter på hindringer i det indre marked.

  Avdelingsdirektør Pål N. Somdalen