Handelspolitisk avdeling

Handelspolitisk avdeling har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for handelsavtaler

  Seksjon for handelsavtaler (HAN) leder og koordinerer arbeidet med å fremforhandle og videreutvikle bilaterale frihandelsavtaler, herunder avtaler som Norge inngår i fellesskap med de øvrige landene i Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA). I dette arbeidet har seksjonen hovedansvar for forhandlinger om varer, tekniske handelshindre (TBT), tjenester, investeringer og handel og bærekraftig utvikling. Seksjonen har ansvar for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med handels- og investeringsspørsmål i OECD.

  Avdelingsdirektør Sveinung Røren

 • Seksjon for eksportfinansiering

  Seksjon for eksportfinansiering (EKS) har ansvaret for det norske eksportfinansieringssystemet som består av lån og garantier fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin), samt oppfølging av gjenstående lån under den avviklede ordningen under Eksportfinans ASA (som forvaltet eksportkredittordningen før Eksportkreditt Norge og Eksfin). Seksjonen deltar i OECD for å videreutvikle internasjonalt regelverk på området. I tillegg har seksjonen ansvaret for å følge opp arbeidet med å fremme norske interesser i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

  Avdelingsdirektør Julie Rønning

 • Seksjon for internasjonalt næringsfremme

  Seksjon for internasjonalt næringsfremme (INT) arbeider for å fremme handel og norske investeringer i utlandet. Seksjonen har det overordnede ansvaret for fremme av norsk næringsliv internasjonalt. Dette inkluderer oppfølging av Nasjonalt eksportråd og faglig oppfølging av Innovasjon Norges virkemidler for internasjonalisering. Seksjonen koordinerer industripartnerskapene med USA og Norden og har også ansvar for nordisk samarbeid, bilaterale økonomiske kommisjoner og Norges deltakelse på verdensutstillinger. Andre oppgaver er bistand til norsk næringsliv i utlandet, næringsrelaterte aktiviteter knyttet til Barents¬samarbeidet, industrielt samarbeid ved forsvarsmateriellanskaffelser, tildeling av nærings- og profileringsmidler til utenriksstasjonene, sekretariat for Team Norway-samarbeidet og koordinering av departementets arbeid med ansvarlig næringsliv. Seksjonen har ansvar for å tilrettelegge for næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og offisielle besøk. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med screening av potensielt sikkerhetstruende investeringer og annen økonomisk aktivitet, og har ansvar for Eierskapskontrollutvalget.

  Avdelingsdirektør Vibeke Greni

 • Seksjon for sjømathandel og WTO

  Seksjon for sjømathandel (SHW) har ansvar for saker som er relatert til handel med sjømat, enten de er av bilateral eller multilateral karakter (EU, WTO, FAO). Dette inkluderer tollspørsmål og tekniske eller veterinære bestemmelser som regulerer den bilaterale sjømathandelen, dokumentasjonskrav knyttet til bærekraftig forvaltning av sjømatprodukter som eksporteres til EU og USA, samt krav til miljømerking av sjømatprodukter. Seksjonen har også ansvaret for fremme av sjømateksporten gjennom oppfølging av Norges Sjømatråd og markedsavgiften for sjømat, samt NFD sitt arbeide med WTO-relaterte saker, herunder deltakelse i WTOs komiteer der dette er relevant. Arbeidet med handelstiltak som rammer norsk næringsliv og forhandlinger om nytt regelverk for fiskesubsidier i WTO inngår i seksjonens arbeid.

  Avdelingsdirektør Astrid Holtan

 • Seksjon for Europa og indre marked

  Seksjon for Europa og indre marked (EIM) følger opp utviklingen av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU. Seksjonen har ansvar bilaterale, økonomiske relasjoner med EFTA- og EU-statene utenom Norden, herunder industripartnerskap med Tyskland og EU. Seksjonen koordinerer EU/EØS-saker og arbeider med utvikling og forvaltning av regelverk som skal sikre fri bevegelighet for varer og tjenester. Seksjonen forvalter bl.a. EØS-vareloven, EØS-høringsloven og tjenesteloven og har ansvar for etaten Norsk akkreditering. Seksjonen har ansvar for flere indre-markeds-verktøy som skal gjøre det enklere for næringslivet å utnytte sine muligheter i EØS, og er norsk SOLVIT-senter. SOLVIT hjelper bedrifter og privatpersoner som møter på hindringer i det indre marked.

  Avdelingsdirektør Pål N. Somdalen