Eierskapsavdelingen

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap i selskaper. Avdelingen forvalter statens eierskap i 21 selskaper, hvorav børsnoterte selskaper som blant annet Equinor, DNB Bank, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft, Posten Bring og Nysnø, og enkelte deleide unoterte selskaper. I tillegg er avdelingen ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departement. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken.

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet. Avdelingen forvalter eierinteressene i 19 av de 22 selskapene hvor staten har forretningsmessige mål med eierskapet, samt to sektorpolitiske selskaper som primært ikke opererer i konkurranse med andre. Eierskapsavdelingen arbeider for å nå statens mål som eier gjennom å 

  • fungere som et godt sekretariat for politisk ledelse
  • bidra til god styresammensetting 
  • bidra til god eierutøvelse og selskapsledelse
  • følge opp selskapenes måloppnåelse og arbeid med staten som eiers forventninger 
  • være et ressurs- og kompetansesenter for andre avdelinger og eierdepartementer

Eierskapsavdelingen har 35 ansatte og er inndelt i hhv. Forvaltningsområdet og Fag- og prosjektenheten. Forvaltningsområdet er ansvarlig for å følge opp statens investering i de enkelte selskapene i porteføljen. Fag- og prosjektenheten skal støtte opp under dette arbeidet gjennom prosjektledelse og faglig bistand på felt som bl.a. strategiske og økonomiske analyser, styrevalg, bærekraft og ansvarlig virksomhet, lederlønn, eierstyring og selskapsledelse og jus. Videre er enheten ansvarlig for å ivareta NFDs rolle som kompetanse- og ressurssenter på området for andre eierdepartement.

Andre oppgaver som ligger til avdelingen er å bistå i utformingen av regjeringens generelle eierskapspolitikk, arrangere seminarer og samlinger for kompetanseheving i porteføljen, avholde den årlige Eierskapskonferansen og utgi statens årlige eierrapport. 

Avdelingsdirektører på Forvaltningsområdet

Thorunn K. Bakke (i permisjon)
E-post: tkb@nfd.dep.no
Telefon: +47 413 18 010

Georg F. Rabl
E-post: gfr@nfd.dep.no
Telefon: +47 934 56 438

Torkel Storflor Halmø
E-post: tsh@nfd.dep.no 
Telefon: +47 952 60 376 

Bjørn Tore Sommer
E-post: bts@nfd.dep.no
Telefon: +47 952 27 568

Muriel Bjørseth Hansen
E-post: muriel-bjorseth.hansen@nfd.dep.no
Telefon: +47 996 98 639

Avdelingsdirektør for Fag- og prosjektenheten

Margrete Øvrebø
E-post: margrete.ovrebo@nfd.dep.no  
Telefon: +47 945 36 025