Avdelinger

Eierskapsavdelingen

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap der målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning over tid og en god og ansvarlig utvikling for selskapene. Avdelingen forvalter statens eierskap i 20 selskaper, hvorav børsnoterte selskaper som blant annet DNB, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft og Flytoget, og enkelte deleide unoterte selskaper. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken, og er ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departementer.

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet. Avdelingen forvalter eierinteressene i 19 av de 22 selskapene hvor staten har forretningsmessige mål med eierskapet. Det sentrale hensynet i statens forretningsmessige eierskap er høyest mulig avkastning over tid på investert kapital. Eierskapsavdelingen arbeider for dette målet gjennom å: 

  • Fungere som et godt sekretariat for politisk ledelse
  • Bidra til egnet styresammensetting. 
  • Bidra til god eierstyring og selskapsledelse
  • Følge opp selskapene - strategisk, analytisk og økonomisk
  • Følge opp selskapenes arbeid med bærekraft og samfunnsansvar
  • Være et ressurs- og kompetansesenter for andre eierdepartementer

Eierskapsavdelingen har 33 ansatte og er inndelt i hhv. Forvaltningsområdet og Fag- og prosjektenheten. Forvaltningsområdet er ansvarlig for å følge opp statens investering i de enkelte selskapene i porteføljen. Fag- og prosjektenheten skal støtte opp under dette arbeidet gjennom prosjektledelse og faglig bistand på felt som bl.a. strategiske og økonomiske analyse, samfunnsansvar, lederlønn, styrevalg, eierstyring og jus. Videre er enheten ansvarlig for å ivareta NFDs rolle som kompetanse- og ressurssenter på området for andre eierdepartement.

Andre oppgaver som ligger til avdelingen er å bistå i utformingen av regjeringens generelle eierskapspolitikk, å gi ut den årlige Statens eierberetning og å avholde den årlige Eierskapskonferansen. 

Avdelingsdirektører på Forvaltningsområdet

Thorunn K. Bakke
E-post: tkb@nfd.dep.no
Telefon: +47 413 18 010

Georg F. Rabl
E-post: gfr@nfd.dep.no
Telefon: +47 934 56 438

Torkel Storflor Halmø
E-post: tsh@nfd.dep.no 
Telefon: +47 952 60 376 

Morten Strømgren
E-post: str@nfd.dep.no
Telefon: +47 958 02 421

Bjørn Tore Sommer
E-post: bts@nfd.dep.no
Telefon: +47 952 27 568

Avdelingsdirektør for Fag- og prosjektenheten

Margrete Øvrebø
E-post: margrete.ovrebo@nfd.dep.no  
Telefon: +47 945 36 025