Statens eierskap i tall: Selskapene i kategori 1

For selskapene i kategori 1 har staten mål om høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

 

 

Avkastningstall for børsnoterte selskaper oppgitt under er kursutvikling inklusiv reinvestert utbytte. Ved beregning av gjennomsnittlig årlig avkastning siste fem år benyttes geometrisk gjennomsnitt (CAGR).

 

 

 

 

Utbytte til staten

Grafen under viser utbytte til staten i 2022 og gjennomsnittlig årlig utbytte siste fem år. Utbytte er utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjeeier. Utbyttene i beretningen er utbytte for det angitte regnskapsår, normalt med utbetaling påfølgende år, betinget av generalforsamlingens vedtak eller bruk av styrefullmakt.

 

Konsernregnskapstall for selskapene i kategori 1

Det vises en oversikt for de børsnoterte og en for de unoterte selskapene.