Statens stemmegivning i selskaper

Her følger en oversikt over statens stemmegivning på generalforsamlinger og foretaksmøter i selskaper hvor eierskapet er forvaltet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Det følger av statens eierprinsipper (prinsipp 2) at staten skal være åpen om sin stemmegivning på generalforsamling. Staten vil offentliggjøre sin stemmegivning med mindre særskilte hensyn tilsier noe annet, eksempelvis dersom offentliggjøring kan skade selskapets interesser.

I tabellen under er en oversikt over statens stemmegivning på generalforsamlinger og foretaksmøter i 2023. Tabellen angir selskapsnavn, dato for generalforsamlingen, sak og saksnummer og statens stemmegiving (for eller mot). For deleide selskaper angir oversikten også hvem som har fremmet forslaget (styret, staten eller øvrige aksjonærer) og styrets anbefaling om stemmegivning. I tillegg gjengis for alle selskapene statens eventuelle stemmeforklaringer der disse er protokollført (protokolltilførsler). Tabellen er søkbar og kan sorteres på ulike kolonner.

Tidligere år