Energi

Statens stemmegivning i selskaper

Her følger en oversikt over statens stemmegivning på generalforsamlinger og foretaksmøter i selskaper hvor eierskapet er forvaltet av Olje- og energidepartementet.

Det følger av statens eierprinsipper (prinsipp 2) at staten skal være åpen om sin stemmegivning på generalforsamling. Staten vil offentliggjøre sin stemmegivning med mindre særskilte hensyn tilsier noe annet, eksempelvis dersom offentliggjøring kan skade selskapets interesser.

I tabellen under er en oversikt over statens stemmegivning på generalforsamlinger og foretaksmøter. Tabellen angir selskapsnavn, dato for generalforsamlingen, sak og saksnummer og statens stemmegiving (for eller mot). I tillegg gjengis for alle selskapene statens eventuelle stemmeforklaringer der disse er protokollført (protokolltilførsler). 

Selskap Dato Saksnummer Forslagsstiller Styrets anbefaling Statens stemmegivning Stemmeforklaring
Gassnova SF 27.06.2022 01. Fastsettelse av årsregnskap og konsernregnskap for 2021 for Gassnova SF     For  
Gassnova SF 27.06.2022 02. Styrevalg     For  
Gassnova SF 27.06.2022 03. Fastsettelse av styregodgjørelse     For  
Gassnova SF 27.06.2022 04. Fastsettelse av godgjørelse til revisor     For  
Gassnova SF 27.06.2022 05. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn     For  
Gassnova SF 27.06.2022 06. Årsregnskap for Fond for CO2-håndtering     For  
Gassnova SF 20.12.2022 01. Styrevalg (suppleringsvalg)     For  
Statnett SF 28.06.2022 1. Fastsettelse av foretakets resultatregnskap og balnse 2021, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2021     For  
Statnett SF 28.06.2022 2. Godkjennelse av styrets retningslinjer for gogtgjørelse til ledende personer i Statnett     For  
Statnett SF 28.06.2022 3. Fastsettelse av revisors godtgjørelse     For  
Statnett SF 28.06.2022 4. Fastsettelse av styrets honorar     For  
Statnett SF 28.06.2022 5. Fastsettelse av honorar til styrets revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg og prosjektutvalg     For  
Statnett SF 28.06.2022 6. Valg av styremedlemmer     For  
Gassco AS 13.06.2022 1. Gassco AS årsregnskap og årsberetning for 2021     For  
Gassco AS 13.06.2022 2. Godtgjørelse til styrets medlemmer     For  
Gassco AS 13.06.2022 3. Honorar til selskapets revisor     For  
Gassco AS 13.06.2022 4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, herunder godkjenning av retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer i tråd med allmennaksjelovens §6-16a     For  
Gassco AS 13.06.2022 5. Valg av styre     For  
Gassco AS 13.06.2022 6. Eventuelt     Ingen saker under ev.