Strøm

Sikker strømforsyning er avgjørende for et moderne samfunn. I næringsliv, offentlig tjenesteyting og husholdninger regnes sikker tilgang på strøm som en selvfølge.

Bilde av kraftmaster i solnedgang.

Straumforsyning og straumnettet

Sikker og påliteleg straumforsyning er avgjerande i eit moderne samfunn, og Noreg har eit omfattande straumnett som transporterer kraft frå produsentar til forbrukarar.

Kraftmast mot rosa og blå himmel

Kraftmarknaden og straumpris

Marknadsprisen på straum blir fastsett på Nord Pool og er avhengig av tilbod og etterspurnad. Noreg er ein del av ein felles nordisk kraftmarknad og er innlemma i kraftmarknaden i Europa.

Kraftmast mot gul himmel

Kraftforsyninga

Olje- og energidepartementet har det overordnende ansvaret for landets kraftforsyning. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Siste om strøm

Relaterte tema