Regjeringens strømtiltak

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå fremover. For å bidra til forutsigbarhet har regjeringen forlenget flere av de midlertidige strømstøtteordningene.

Bevilgning: Regjeringen har bevilget strømstøtte til husholdningene på 44,7 milliarder kroner for 2023, som er anslag på utbetalinger under ordningen i perioden desember 2022 til november 2023. Stønad for strømforbruk i desember 2023 vil utbetales i januar 2024 og anslås til 2,2 milliarder kroner. For 2022 er strømstøtteordningen anslått å koste 30 milliarder kroner. Det betyr at de samlede utbetalingene for strømstøtte i 2022 og 2023 kan komme opp i over 70 milliarder kroner.

Ansvar: Olje- og energidepartementet. 

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), vil staten betale 90 prosent av kraftprisen over dette nivået fra september 2022 til  mars 2023, samt en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier.

Stortingets flertall gav sin tilslutning til forslaget fra regjeringen da forslaget ble behandlet i Stortinget 12. desember 2022.

Gjennom ordningen vil en husholdning få støtte til strømforbruk på opptil 5 000 kilowattimer per måned per målepunkt.

Departementet har fastsatt en forskrift som sørger for at fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke-seksjonerte boligsameier også omfattes av den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk, og administreres gjennom nettselskapene.

Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i midlertidig forskrift om strømstønad, som på nærmere vilkår inkluderer de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger. Endringene innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, settes til 18. januar 2023. 

Regjeringen foreslo på en pressekonferanse 15. februar 2023 flere endringer i strømstøtteordningen for husholdninger for å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. Det foreslås at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, at støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året og at ordningen forlenges ut hele 2024.

Lånegarantiordningen

Ansvar:
Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen etablerte i november 2022 en lånegarantiordning for strømintensive bedrifter. Ordningen gjør at banker får redusert risiko knyttet til utlån ved at Eksfin garanterer for opptil 90 prosent av lånebeløpet som bedriftene mottar. Dette vil bidra til at bedriftene får tak i lån de ellers ikke ville fått, eller som hadde vært mer kostbare enn uten garantien. Hver bank skal inngå en avtale med Eksfin, mens bedriftene forholder seg til sine banker. Ordningen er midlertidig og vil vare ut mars 2023.


Energitilskuddsordningen
Bevilgning i 2022:
ca 3 milliarder kroner.

Ansvar: Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet.

Energitilskuddsordningen hadde søknadsfrist 11. november 2022. Omlag 3200 bedrifter benyttet seg av ordningen. 

Regjeringen har også oppfordret offentlige oppdragsgivere til å være spesielt oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, ettersom det kan bidra til å fremme konkurranse i markedet i en usikker situasjon. Regjeringen oppfordret også til bruk av kontraktsstandarder og endringsklausuler.

Regjeringa vil løyve 23 millionar kroner til ei mellombels, rammestyrt straumstøtte for Merkur-butikkar. Merkur-programmet er eit viktig distriktspolitisk verkemiddel, retta inn mot daglegvarebutikkar i dei minste bygdene. Den nye straumstøtteordninga er mynta på Merkur-butikkar som har hatt ekstraordinært høge straumkostnadar denne hausten.

Ansvar: Finansdepartementet. 

Grunnrenteskatten på vannkraft er endret slik at grunnrenteskatten for nærmere spesifiserte fastprisavtaler baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen, og ikke spotmarkedspris, som er hovedregelen. Målet med endringen er å legge til rette for bedre fastprisavtaler på strøm til sluttbrukere. Forslaget er basert på innspill fra kraftbransjen og har vært på høring. Ordningen ble innført fra 1. januar 2023.

Bevilgning: 2,9 milliarder kroner. 

Ansvar: Finansdepartementet. 

For 2022 er det vedtatt en vesentlig reduksjon på 2,9 milliarder kroner i elavgiften. For månedene januar-mars er elavgiften nesten halvert ved at det er innført en lavere alminnelig sats i disse månedene, som er 8 øre per kWh lavere enn i 2021 (prisjustert). I tillegg reduseres elavgiften (den alminnelige satsen) med 1,5 øre per kWh for månedene april–desember.

Dette er en avgiftsreduksjon på henholdsvis 47 prosent i vintermånedene, og 9 prosent resten av året, sammenlignet med 2021 (prisjustert).

Bevilgning: 100 millioner kroner.

Ansvar: Klima- og miljødepartementet. 

Regjeringen har økt bevilgningen til Enova med 750 millioner kroner etter budsjettforliket med SV. Dette er en viktig styrking som vil komme både næringsliv og privatpersoner til gode. 100 millioner skal i 2022 gå til energitiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger. 

Foreslått bevilgning: 480 millioner kroner.

Ansvar: Kommunal- og distriktsdepartementet.

Det er nødvendig med tiltak som bidrar til å redusere strømutgiftene og sikrer gode velferdstjenester. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 480 millioner kroner til tilskudd til energitiltak gjennom Husbanken. Tilskuddet skal gå til tiltak som reduserer energibehovet i kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem, i tillegg til studentboliger. Satsingen vil blant annet komme vanskeligstilte på boligmarkedet til gode.

Bevilgning: 1,9 milliarder kroner. 

Ansvar: Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Stortinget har i 2022 økt bevilgningen til bostøtte med til sammen 1,9 milliarder kroner for å avhjelpe situasjonen med høye strømpriser.

Bostøtteordningen er midlertidig utvidet til og med utbetalingen i juni, og utvides igjen til utbetalingene i november og desember 2022 og januar 2023. Bostøttemottakerne får videre ekstra utbetalinger i tillegg til støtten disse månedene.

Bevilgningen er i denne omgang økt med 768 millioner kroner. Stortinget har tidligere bevilget 320 millioner kroner til ekstraordinære utbetalinger i november og desember 2021, og 1,1 milliarder kroner til midlertidig utvidelse av bostøtteordningen og ekstra utbetalinger til mottakerne til og med mars i år.

Bevilgning: 400 millioner kroner.

Ansvar: Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Stortinget har vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene med 300 millioner kroner i 2022 og 100 millioner kroner i 2021 for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp som følge av høye strømpriser. Arbeids- og inkluderingsministeren har også sendt brev til kommunene for å minne om at det ved utmåling av sosialhjelpen skal tas hensyn til strømutgifter.

Bevilgning: 210 millioner kroner (+470 millioner kroner fra våren 2022)

Ansvar: Kunnskapsdepartementet. 

Studentar og vaksne elevar i vidaregåande opplæring kan søke Lånekassen om straumstipend på 1500 kroner. Straumstipendet til studentar kjem i tillegg til den ordinære straumstøtta som alle hushald med straumutgifter får.

Straumstipendet er for studentar som ikkje bur heime, og som betaler for straum utanom husleiga. Straumutgiftene må vere for hausten 2022 og kunne dokumenterast. Alle som oppfyller desse kriteria, får straumstøtte uavhengig av kor mykje dei betaler i straumutgifter.

Lånekassen sender e-post til studentane når det er opna for å søke om straumstipendet, og studentane kan søke så fort dei har fått e-posten.

Samla har studentane fått tilbod om 4500 kronar i straumstøtte i 2022.

Ansvar: Kultur- og likestillingsdepartementet

Stortinget har vedtatt å bevilge 770 millioner kroner til en forlengelse av tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av strømkrisen til og med juni 2023.

Regjeringen har foreslått å forlenge strømstøtteordningen for frivillig sektor ut 2024. Fra og med 1. juni 2023 vil dekningsgraden være 90 prosent av gjennomsnittlige strømpriser over 70 øre per kWt, akkurat som i strømstønadsordningen for husholdninger.

Stortinget har tidligere bevilget til sammen 550 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. 250 millioner kroner ble bevilget for perioden desember 2021–mars 2022, mens 230 millioner kroner er bevilget for perioden april 2022–desember 2022. Stortinget har videre bevilget ytterligere 70 millioner kroner for å kunne øke dekningsgraden til 90 prosent av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre per kWt.

For perioden april 2022–juni 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Forskrift:

Regjeringen har foreslått å bevilge 15 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader til gass i idrettslag. Det legges opp til at støtten skal være på et tilsvarende nivå som i strømstøtteordningen for frivillig sektor. Norges idrettsforbund vil fordele midlene videre til aktuelle idrettslag.

Bevilgning for 2023: 1 124 millioner kroner. 

Ansvar: Landbruks- og matdepartementet. 

Stortinget har vedtatt en midlertidig ordning for strømstønad til jordbruks- og veksthusnæringen til 1. juli 2023. Ordningen er innrettet etter samme modell som strømstønadsordningen for husholdninger.

For jordbruksnæringen er ordningen avgrenset til et maksimalt forbruk på 60 000 kWt/mnd. per foretak. Ordningen for veksthusforetak har ingen maksimalavgrensning på forbruk per foretak. 

1. juli 2022 ble vanningslag innlemmet i ordningen på lik linje med veksthus. 

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen og du kan registrere deg her:

Bevilgning i 2022: 30 millioner kroner.

Ansvar: Barne- og familiedepartementet.  

Regjeringen har foreslått en midlertidig tilskuddsordning på 30 millioner kroner i 2022 til kirkebygg i Den norske kirke. Målet er å bidra til at færre kirker reduserer aktiviteten i advents- og julehøytiden. 

Ansvar: Barne- og familiedepartementet og Olje- og energidepartementet.

Fra 1. november innføres nye og strengere regler for markedsføring av strømavtaler, samt nye krav til opplysninger som forbrukerne skal få på strømfakturaen. Endringene skal gjøre det enklere for forbrukerne å orientere seg i strømmarkedet.