Regjeringens strømtiltak

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også videre i år. For å bidra til forutsigbarhet har regjeringen forlenget flere av de midlertidige strømstøtteordningene frem til mars 2023.

 

Bevilgning i 2022: 16,9 milliarder kroner. 

Ansvar: Olje- og energidepartementet. 

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2023.  Ordningen fungerer slik at når gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører overstiger 70 øre per kilowattime (kWh), vil staten betale 80 prosent av prisen over dette nivået. For forbruk i desember 2021 dekkes 55 prosent, og for forbruk fra oktober til desember 2022 dekkes 90 prosent. Gjennom ordningen vil en husholdning få støtte til strømforbruk på opptil 5000 kilowattimer per måned per målepunkt.

Departementet har fastsatt en forskrift som sørger for at fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke-seksjonerte boligsameier også omfattes av den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk, og administreres gjennom nettselskapene.

Bevilgning: 2,9 milliarder kroner. 

Ansvar: Finansdepartementet. 

For 2022 er det vedtatt en vesentlig reduksjon på 2,9 milliarder kroner i elavgiften. For månedene januar-mars er elavgiften nesten halvert ved at det er innført en lavere alminnelig sats i disse månedene, som er 8 øre per kWh lavere enn i 2021 (prisjustert). I tillegg reduseres elavgiften (den alminnelige satsen) med 1,5 øre per kWh for månedene april–desember.

Dette er en avgiftsreduksjon på henholdsvis 47 prosent i vintermånedene, og 9 prosent resten av året, sammenlignet med 2021 (prisjustert).

Bevilgning: 100 millioner kroner.

Ansvar: Klima- og miljødepartementet. 

Regjeringen har økt bevilgningen til Enova med 750 millioner kroner etter budsjettforliket med SV. Dette er en viktig styrking som vil komme både næringsliv og privatpersoner til gode. 100 millioner skal i 2022 gå til energitiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger. 

Bevilgning: 1,9 milliarder kroner. 

Ansvar: Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Stortinget har i 2022 økt bevilgningen til bostøtte med til sammen 1,9 mrd. kroner for å avhjelpe situasjonen med høye strømpriser. Bostøtteordningen er midlertidig utvidet til og med utbetalingen i juni, og utvides igjen til utbetalingene i november og desember 2022 og januar 2023. Bostøttemottakerne får videre ekstra utbetalinger i tillegg til støtten disse månedene. Bevilgningen er i denne omgang økt med 768 millioner kroner. Stortinget har tidligere bevilget 320 millioner kroner til ekstraordinære utbetalinger i november og desember 2021, og 1,1 milliarder kroner til midlertidig utvidelse av bostøtteordningen og ekstra utbetalinger til mottakerne til og med mars i år.

Bevilgning: 400 millioner kroner.

Ansvar: Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Stortinget har vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene med 300 millioner kroner i 2022 og 100 millioner kroner i 2021 for å dekke økt utbetaling av sosialhjelp som følge av høye strømpriser. Arbeids- og inkluderingsministeren har også sendt brev til kommunene for å minne om at det ved utmåling av sosialhjelpen skal tas hensyn til strømutgifter.

Bevilgning: 470 millioner kroner. 

Ansvar: Kunnskapsdepartementet. 

Stortinget har vedtatt et ekstraordinært stipend på 3000 kr til studenter med strømutgifter. For å få tildelt stipendet må studentene søke via Lånekassen og dokumentere strømutgifter. Strømstipendet er beregnet til å koste 470 millioner kroner. Strømstipendet til studenter kommer i tillegg til den ordinære strømstøtten som alle med strømutgifter får.

For å ha rett på stipendet må studentene være borteboere, være over 18 år, motta støtte fra Lånekassen våren 2022 og betale strømutgifter som ikke er inkludert i husleien vårsemesteret 2022. Også noen elever på videregående skole kan ha rett på strømstipendet, men kun de som får lån fra Lånekassen. Søknadsfristen for strømstipendet er 15. juni 2022.

Bevilgning: 480 millioner kroner

Ansvar: Kultur- og likestillingsdepartementet

Stortinget har vedtatt å bevilge til sammen 480 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. 250 millioner kroner ble bevilget for perioden desember 2021–mars 2022, mens 230 millioner kroner er bevilget for perioden april 2022–desember 2022. Regjeringen har varslet at tilskuddsordningen vil forlenges ut mars 2023.

For perioden april 2022–mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Regjeringen vil se på erfaringene fra første søknadsrunde og vurdere eventuelle behov for endringer i tilskuddsordningen.

Bevilgning: 500 millioner kroner. 

Ansvar: Landbruks- og matdepartementet. 

Stortinget har vedtatt en midlertidig ordning for strømstønad til jordbruks- og veksthusnæringen. Ordningen er innrettet etter samme modell som strømstønadsordningen for husholdninger. For jordbruksnæringen er ordningen avgrenset til et maksimalt på forbruk på 20 000 kWt/mnd. per foretak. Ordningen for veksthus omfatter kun foretak som har faktiske strømkostnader over 70 øre/kWt, og har ingen maksimalavgrensning på forbruk per foretak.

Tilsvarende som i husholdningsordningen, dekker staten 55 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWt for desember 2021, og 80 prosent for januar til mars 2022.

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen. Siste frist for registrering er 15. mai 2022.