Regjeringen viderefører økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår som varslet å forlenge de midlertidige støttetiltakene som skal hjelpe folk å håndtere de ekstraordinære strømutgiftene.

Mye tyder på at kraftprisene kan bli liggende på et høyt nivå også videre i år. For å bidra til forutsigbarhet har regjeringen allerede varslet at den vil forlenge de midlertidige strømstøtteordningene frem til mars 2023. I tillegg foreslår regjeringen ekstrautbetalinger til bostøttemottakere i områder med høye strømpriser i april og mai 2022. 

Bevilgningsbehovet knyttet til forslagene summerer seg til om lag 7,8 milliarder kroner. Dermed er det for inneværende år vedtatt eller foreslått tiltak for om lag 22,3 mrd. kroner for å hjelpe folk å håndtere de høye strømutgiftene. I tillegg anslås forlengelse av strømstøtteordningene til mars 2023 å medføre et bevilgningsbehov i 2023 på om lag 6,3 mrd. kroner. Flere av de midlertidige strømstøtteordningene er knyttet opp mot kraftpriser og/eller forbruk, og det er derfor betydelig usikkerhet om hvor mye tiltakene faktisk kommer til å koste.

Disse tiltakene foreslår regjeringen nå knyttet til høye strømpriser:

  • Forlengelse av den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger ut mars 2023. Bevilgningsbehovet for forlengelsen anslås til 7,4 mrd. kroner i 2022.
  • Forlengelse av den midlertidige strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus ut mars 2023. Gjeldende bevilgning på 500 mill. kroner forventes å kunne dekke behovet i 2022.
  • Forlengelse av den midlertidige strømstøtteordningen til frivillig sektor ut mars 2023. Bevilgningsbehovet for forlengelsen anslås til 230 mill. kroner i 2022.
  • Ekstrautbetalinger til bostøttemottakere i områder med høye strømpriser i april og mai 2022. Utgiftene anslås til 151 mill. kroner i 2022.