Endring i strømstøtten til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Departementet fastsetter i dag endringer i midlertidig forskrift om strømstønad, som på nærmere vilkår inkluderer de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger. Nå inkluderes flere husholdninger i stønadsordningen.

– Det har vært et bredt engasjement i høringsrunden som vi har tatt med oss i vurderingen. Derfor endrer vi nå på forslaget og gjør endringer som inkluderer flere husholdninger i strømstønadsordningen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Endringene innebærer at datoen for når nettkunden må ha hatt folkeregistrert adresse på fritidsboligen, som vilkår for å bli omfattet av ordningen, settes til 18. januar 2023. I høringsforslaget var datoen satt til 16. desember 2021, og endringen innebærer at noen flere husholdninger som bor fast i fritidsbolig omfattes.

I lys av høringsinnspill fra nettselskapene settes det ett felles tidspunkt for når strømstønaden blir tilbakebetalt. Tidspunktet settes likt for alle som omfattes av endringen. Departementet er kommet til at virkningstidspunktet settes slik at forbruk fra og med september 2022 gir etterbetaling av støtte fra dette tidspunktet.

– Dette viser hvor viktige høringsinnspill er. Denne saken er en av flere som har skapt engasjement i senere tid, sier statsråden.

Nettkundene må melde fra til nettselskapet for å få strømstønad. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må nettkundene selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi videre til nettselskapet.

Husholdninger bostedsregistrert i fritidsbolig etter 18. januar 2023 kan motta støtte dersom det fremlegges bruksendringstillatelse fra kommunen, men vil ikke få tilbakebetalt støtte for tidligere forbruk.

Strømstøtte utbetales på første mulig faktura. Fakturaen for januarforbruket er under utstedelse, og for de aller fleste vil stønaden komme på faktura for februarforbruket som utstedes i mars.