Kommuneøkonomi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for kommuneøkonomien, blant annet de totale inntektsrammene, fordeling gjennom inntektssystemet, lovbestemmelser om økonomiforvaltning og rapportering om kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon.

Inntektssystemet

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Økonomiforvaltning

Ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Kommuneproposisjonen 2020

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Foreslår å gi kommunene 1 til 2 milliarder mer i frie inntekter

14.05.2019: Kommunesektoren har et godt økonomisk grunnlag, og har de siste årene hatt gode driftsresultat. Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.

Går mot rekordlavt antall ROBEK-kommuner i 2019

14.05.2019: Ved utgangen av 2019 vil det trolig kun være ti kommuner igjen i ROBEK, mot 47 kommuner i registeret ved utgangen av 2016. Det har aldri vært så få kommuner i ROBEK siden registeret ble opprettet i 2001.

Dokumenter

Statsbudsjettet

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. september 2018, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Kommuneproposisjonen

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Til toppen