Kommuneøkonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet. På disse sidene finner du en oversikt over statens bevilgninger til kommunene gjennom inntektssystemet, økonomiforvaltningen i kommunene og sentrale dokumenter som utdyper finansieringen av kommunesektoren.

ikon med pengesekk og kommunevåpen

Inntektssystemet

Inntektssystemet fordeler frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner. Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Ikon som viser person med skilt og pengesekk

Økonomiforvaltning

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Ikon som viser pengesekk omringet av mennesker

Finansiering av sektoren

Kommunesektorens samlede inntekter utgjør om lag 19 prosent av BNP for fastlands-Norge. Hver femte sysselsatt i landet er ansatt i kommunal sektor.

Aktuelt nå

Oversikt over ekstra overføringer i 2020 til kommunesektoren under koronapandemien

10.02.2021: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samlet oversikt over fordelingen av ekstra overføringer og tiltak til kommuner og fylkeskommuner i 2020 som følge av koronapandemien. Tabellene viser hvor mye hver kommune og fylkeskommune fikk i ekstra overføringer, både gjennom rammetilskuddet og gjennom ulike øremerkede tilskudd.

Mer penger til kommunene neste år

29.10.2020: Koronapandemien har ført til store utgifter for kommunene. – For at kommunene skal kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter denne krisen, foreslår regjeringen å bevilge mer enn syv milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i neste års statsbudsjett, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).