Kommuner og regioner

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av landets økonomiske ressurser, og står for en vesentlig del av landets økonomiske aktivitet. På disse sidene finner du en oversikt over statens bevilgninger til kommunene gjennom inntektssystemet, økonomiforvaltningen i kommunene og sentrale dokumenter som utdyper finansieringen av kommunesektoren.

ikon med pengesekk og kommunevåpen

Inntektssystemet

Inntektssystemet fordeler frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner. Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Ikon som viser person med skilt og pengesekk

Økonomiforvaltning

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Ikon som viser pengesekk omringet av mennesker

Finansiering av sektoren

Kommunesektorens samlede inntekter utgjør om lag 19 prosent av BNP for fastlands-Norge. Hver femte sysselsatt i landet er ansatt i kommunal sektor.

Aktuelt nå

Full koronakompensasjon til kommunesektoren

25.11.2022

Koronaarbeidsgruppa talfesta i sin sluttrapport for 2022 8,8 milliardar kroner i meirutgifter og mindreinntekter i kommunar og fylker. − Regjeringa foreslår å kompensere kommunesektoren fullt ut for dette, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Auka løyvingar til kommunane, men òg auka kostnadar

06.10.2022

Regjeringa foreslår ein vekst i kommunane sine frie inntekter på 2,6 milliardar kroner for å dekke auka demografikostnadar. Veksten blir fordelt med 1,7 milliardar kroner på kommunane og 0,9 milliardar kroner på fylkeskommunane. Budsjettet vert lagt fram i ei tid med stor aktivitet i norsk økonomi og rekordlåg arbeidsløyse.