Kommuneøkonomi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for kommuneøkonomien, blant annet de totale inntektsrammene, fordeling gjennom inntektssystemet, lovbestemmelser om økonomiforvaltning og rapportering om kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon.

Inntektssystemet

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Økonomiforvaltning

Ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Kommuneproposisjonen 2018

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Aktuelt nå

Stortingets budsjettvedtak om rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2018

21.12.2017: Stortinget vedtok 18. desember 2017 rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2018, jf. Innst. 16 S (2017–2018) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Effektivitet i kommunene

22.03.2018: Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis.

Dokumenter

Ressurser