Kommuneøkonomi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for kommuneøkonomien, blant annet de totale inntektsrammene, fordeling gjennom inntektssystemet, lovbestemmelser om økonomiforvaltning og rapportering om kommunesektorens økonomi og tjenesteproduksjon.

Inntektssystemet

Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Inntektssystemet fordeler disse inntektene til kommuner og fylkeskommuner.

Økonomiforvaltning

Ansvaret for å drive en sunn økonomiforvaltning som sikrer grunnlaget for det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet.

Kommuneproposisjonen 2020

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Inntektsrammene for kommunesektoren i 2020

17.12.2019: Stortinget vedtok 5. desember 2019 inntektsrammene for kommunesektoren i 2020, herunder rammetilskuddene til kommuner og fylkeskommuner i 2020, jf. Innst. 16 S (2019–2020) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Regjeringa styrkjer dei frie inntektene til kommunane med 1,3 milliardar kroner

07.10.2019: − Regjeringa sitt budsjettframlegg for kommunesektoren i 2020 setter kommunane i stand til å styrkje viktige velferdstenester. Vi legg særleg til rette for å styrkje tilbodet til rusavhengige og tidleg innsats i skulen, seier kommunalminister Monica Mæland.

Dokumenter

Statsbudsjettet

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. september 2018, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Kommuneproposisjonen

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Til toppen