Økonomiforvaltning i kommuner og fylkeskommuner

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for å forvalte økonomi og utnytte ressurser forsvarlig og effektivt, samt å sikre innbyggerne et best mulig tjenestetilbud over tid. På disse sidene finner du en oversikt over sentrale aspekter i kommunenes økonomiforvaltning, herunder regelverk, statlig oppfølging av enkeltkommuner i ROBEK og det nasjonale rapporteringssystemet mellom kommune og stat, KOSTRA.

Ikon med skilt med info symbol

Regelverk og veiledere

Her finner du lenker til relevante lover og forskrifter om økonomiforvaltning i kommuner og fylkeskommuner mv.

Ikon med forstørrelsesglass og pengesekk

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.

Ikon med datamaskin

KOSTRA

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo