Økonomiforvaltning i kommuner og fylkeskommuner

Kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning og en effektiv ressursutnyttelse som sikrer innbyggerne et best mulig tjenestetilbud over tid. Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for planlegging, prioritering og styring av den kommunale og fylkeskommunale økonomien innenfor fastsatte inntektsrammer og statlig regelverk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter reglene i kommuneloven med forskrifter om kommunenes og fylkeskommunenes økonomiforvaltning.

Økonomiplan og årsbudsjett

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.

Kommuneregnskap

Årsregnskapet viser utviklingen i årets tilgang på og bruk av midler til driftsformål og investeringer og verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital.

Lån, garantier og finansforvaltning

Kommuneloven setter rammer for låneopptak, garantistillelser og finansforvaltningen i kommuner og fylkeskommuner. Kommuneloven gir regler for hvilke formål det er adgang til å ta opp lån til, og stiller krav til minimum årlige avdrag på gjeld.

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo