Retningslinjer for skjønnstildeling

Kommunal- og distriktsdepartementet fordeler årlig en del av rammetilskuddet til kommunene og statsforvalterne etter skjønn.

Skjønnstilskuddet brukes til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. I tillegg kan skjønnstilskuddet benyttes til å kompensere kommunene og fylkeskommunene for kostnader ved uforutsette hendelser og til å bidra til fornying og utvikling i kommunene. 

Kommunal- og distriktsdepartementet fastsetter den fylkesvise fordelingen av skjønnstilskuddet til kommunene.

Statsforvalterne fordeler videre fylkesrammene mellom kommunene basert på retningslinjer fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Siktemålet med retningslinjene for skjønnstildelingen er å sikre en likeverdig behandling av kommunene i alle landets fylker.

Statsforvalterne skal gi en del av skjønnsrammen som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Alle prosjekter vises på den offentlige siden av Prosjektskjønnsdatabasen: