Finansiering av kommunesektoren

Kommunesektorens samlede inntekter utgjør om lag 19 prosent av BNP for fastlands-Norge. Hver femte sysselsatt i landet er ansatt i kommunal sektor. Størrelsen på kommunesektoren innebærer at utviklingen i sektoren er av stor betydning for utviklingen i norsk økonomi, og sektorens samlede ressursbruk har stor virkning på helheten i økonomien.

Ikon med mennesker samlet rundt et kommunevåpen

Finansiering av kommunesektoren

Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige, folkevalgte forvaltningsnivåer som ivaretar oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, myndighetsutøvere og demokratiske arenaer for innbyggerne.

Ikon med stortinget og pengesekker

Statsbudsjettet – kommunesektorens inntektsrammer

De økonomiske rammene for kommunesektoren er en integrert del av statsbudsjettet.

Ikon med person som holder et info.skilt

Rundskriv om Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022

Rundskriv om Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2023 og vedtak i Revidert nasjonalbudsjett 2022, herunder om trekket som skal foretas i innbyggertilskuddet pga. økte skatteinntekter i 2022.