Finansiering av kommunesektoren

Kommunesektorens samlede inntekter utgjør i underkant av 20 prosent av BNP for fastlands-Norge. Hver femte sysselsatt i landet er ansatt i kommunal sektor. Virksomheten i kommuner og fylkeskommuner finansieres blant annet av skatteinntekter, tilskudd fra staten og brukerbetalinger fra innbyggerne.

Ikon med mennesker samlet rundt et kommunevåpen

Finansiering av kommunesektoren

Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige, folkevalgte forvaltningsnivåer som ivaretar oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, myndighetsutøvere og demokratiske arenaer for innbyggerne.

Ikon med stortinget og pengesekker

Statsbudsjettet – kommunesektorens inntektsrammer

De økonomiske rammene for kommunesektoren er en integrert del av statsbudsjettet.

Ikon med person som holder et info.skilt

Kommuneproposisjonen 2024

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.