Statsbudsjettet – kommunesektorens inntektsrammer

De økonomiske rammene for kommunesektoren er en integrert del av statsbudsjettet.

Illustrasjon som viser budsjetthjulet for statsbudsjettet. Desember: Stortingsbehandling. November: Justeringer inneværende års budsjett. Oktober: Statsbudsjettet legges fram. Augus: Regjeringens sluttbehandling av statsbudsjettet. Juni: Stortingsbehandling. Mai: Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett legges fram. Mars: Regjeringens 1. budsjettkonferanse
Årshjulet for statsbudsjettet. Foto: KMD

Arbeidet med statsbudsjettet starter sent på høsten året før det skal legges fram for Stortinget. I mars har regjeringen sin første konferanse om budsjettforslaget. Deretter pågår arbeidet løpende fram til statsbudsjettet legges fram for Stortinget.

I mai legger regjeringen fram kommuneproposisjonen. Da gir regjeringen de første signaler om hvilke inntektsrammer kommunesektoren kan legge til grunn for det kommende året. Stortinget behandler kommuneproposisjonen i juni.

I august sluttbehandler regjeringen budsjettforslaget for det kommende året. Regjeringen legger fram forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S) for Stortinget tidlig i oktober.

Stortinget behandler budsjettforslaget i november-desember. Innen midten av desember fatter Stortinget vedtak om inntektsrammer for kommunesektoren gjeldende fra 1. januar påfølgende år.

Det skjer normalt en rekke endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De fleste endringer skjer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved "nysalderingen" av statsbudsjettet i november/desember.