Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Inntektssystemet fordeler frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner. Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. På disse sidene finner du en introduksjon til inntektssystemet; siste utgave av Grønt hefte (Beregningsteknisk dokumentasjon til Statsbudsjettet); og praktisk informasjon og løpende saker, inkludert terminutbetalinger, inntektsutjevning (skatteutjevning), retningslinjer for skjønnstildelingen og kvalitetssikring av kriteriedata.

ikon av pengesekk og kommunevåpen

Om inntektssystemet

Gjennom inntektssystemet fordeles kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter. Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.

Ikon av bøker

Grønt hefte

Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) viser fordelingen av rammetilskuddet for den enkelte kommune og fylkeskommune og legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S) hvert år.

Ikon med person som holder et info skilt

Praktisk informasjon og løpende saker

Denne siden inneholder praktisk informasjon for kommuner og fylkeskommuner: terminutbetaling og datoer for terminutbetalingene; beregning av inntektsutjevningen; kontroll og klage på løpende inntektsutjevning; kvalitetssikring av kriteriedata; og retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler.