Løpende saker og praktisk informasjon om inntektssystemet

Denne siden inneholder praktisk informasjon for kommuner og fylkeskommuner: terminutbetaling og datoer for terminutbetalingene; beregning av inntektsutjevningen; kontroll og klage på løpende inntektsutjevning; kvalitetssikring av kriteriedata; og retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler.

 

Oversikt over terminutbetalinger

Rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene deles i ti like store terminbeløp som utbetales hver måned unntatt i august og desember.

I hver terminutbetaling foretas det samtidig utjevning av kommunenes og fylkeskommunenes skatteinntekter. Inntektsutjevningen er selvfinansierende. Vi utbetaler inntektsutjevnende tilskudd i tillegg til rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Samtidig får kommuner og fylkeskommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet et trekk i utbetalingen av rammetilskuddet.

Lenke til løpende inntektsutjevning

Inntektsutjevningen for hver enkelt kommune og fylkeskommune blir beregnet fortløpende gjennom skatteåret, etter hvert som skatteinngangen for de ulike månedene foreligger. Inntektsutjevningen foretas i forbindelse med hver ordinær termin for utbetaling av rammetilskudd, som et tillegg eller et trekk i innbyggertilskuddet. Her tas det hensyn til inntektsutjevningen ved forrige terminutbetaling. Ved inngangen av et nytt skatteår starter inntektsutjevningen på nytt, slik at alle kommuner og fylkeskommuner begynner med 0 i januar. Det betyr at skatteinntekter utjevnes innenfor et skatteår, og utjevningen for et år påvirker ikke utjevningen for foregående eller følgende år.

Hvilket befolkningstall er brukt i inntektsutjevningen?

Inntektsutjevningen tar utgangspunkt i skatteinntekter per innbygger. Innbyggertallet som benyttes i beregningene er innbyggere per 1. januar i budsjettåret, både for kommunene og fylkeskommunene.

Gangen i innsamlingen av skattetall og beregning av inntektsutjevningen

Skattedirektoratet samler inn og fordeler skattetallene for hver måned. Så snart skatteinngangen foreligger, sendes tallene til Statistisk sentralbyrå for videre behandling. Statistisk sentralbyrå publiserer skattetallene på sine nettsider om lag midt i måneden etter skatteinntektsmåneden.

Departementet beregner deretter størrelsen på det inntektsutjevnende tilskuddet. Det inntektsutjevnende tilskuddet utbetales sammen med øvrige deler av rammetilskuddet, i 10 terminer. For hver utbetalingstermin baseres inntektsutjevningen på skatteinngangen hittil i inntektsåret, minus skatteinngangen som det tidligere er foretatt inntektsutjevning for. Det vil si at i mai utbetales/trekkes netto inntektsutjevning for skatt til og med mars, fratrukket netto inntektsutjevning for skatt til og med februar (som allerede ble utbetalt/trukket i terminutbetalingen i april). Nedenfor gis en oversikt over utbetalingsterminene gjennom året. Framstillingen viser hvordan skatteinntektene i perioden januar til desember utjevnes.

Hva utbetales når?

Januar

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med november foregående år, fratrukket netto inntektsutjevning til og med september foregående år.

Februar

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med desember foregående år, fratrukket netto inntektsutjevning til og med november foregående år.

Mars

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning for januar inneværende år.

April

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med februar, fratrukket netto inntektsutjevning for januar.

Mai

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med mars, fratrukket netto inntektsutjevning til og med februar.

Juni

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med april, fratrukket netto inntektsutjevning til og med mars.

Juli

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med mai, fratrukket netto inntektsutjevning til og med april.

Eventuelle samlede endringer i rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjettet.

August

Ingen terminutbetaling

September

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med juli, fratrukket netto inntektsutjevning til og med mai.

Oktober

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med august, fratrukket netto inntektsutjevning til og med juli.

November

Rammetilskudd for inneværende år * 1/10 (Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, distriktstilskudd Nord-Norge, regionsentertilskudd, veksttilskudd, storbytilskudd og skjønnstilskudd fordelt før budsjettåret)

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Netto inntektsutjevning til og med september, fratrukket netto inntektsutjevning til og med august.

Desember

Eventuelt skjønn fordelt i løpet av budsjettåret.

Hva skjer hvis en kommune får et negativt rammetilskudd?

De mest skattesterke kommunene kan få et stort trekk i inntektsutjevningen. Dersom en kommune en termin får et negativt inntektsutjevnende tilskudd som er større enn det øvrige rammetilskuddet, blir kommunens rammetilskudd negativt. Kommunen får da ikke utbetalt rammetilskudd i den aktuelle terminen, og det negative rammetilskuddet blir avregnet mot neste terminutbetaling.

Regnskapsføringsprinsipp

Det inntektsutjevnende tilskuddet skal føres etter anordningsprinsippet slik praksisen er for andre tilskudd.

Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes. Slik kan tilskuddet sees i sammenheng med skatteinntektene for tilsvarende periode. Ved utbetalingene av rammetilskuddet i januar og februar må det inntektsutjevnende tilskuddet henføres til den perioden utjevningen gjelder for, dvs. november og desember foregående år, mens det øvrige rammetilskuddet henføres til perioden som innbetalingen skjer, dvs. januar og februar inneværende år.

Dette vil innebære at kommunenes skatteinntekter og netto inntektsutjevnende tilskudd føres på samme måned slik at totalinntektene kan sees i sammenheng.

Ved regnskapsavslutning 15. februar må størrelsen på det inntektsutjevnende tilskuddet for regnskapsåret være kjent.

 

Oversikt over løpende inntektsutjevning til kommuner og fylkeskommuner

For at kommunene skal kunne kontrollere beregningene som gjøres, legges beregningene av løpende inntektsutjevning på KDDs sider på internett samtidig som utbetalingen skjer.

Statistisk sentralbyrå publiserer skatteinngangen jevnlig i "Dagens Statistikk". Det har forekommet at det er avvik mellom skattetall brukt av departementet og tilsvarende tall publisert av Statistisk sentralbyrå. Dette skyldes at departementet har benyttet tall som er revidert etter publisering.

Klager om skattetallene skal rette til Skattedirektoratet, som skal behandle klager fortløpende gjennom året. Eventuelle endringer i skattetallene for en termin inngår i det aggregerte skattetallet påfølgende termin. Eventuelle endringer av skattetall for siste termin i året regnes inn i skattegrunnlaget det påfølgende år. Øvrige klager, som har med selve beregningene av inntektsutjevningen å gjøre, vil bli behandlet i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Lenke til kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner

Hvert år publiserer Kommunal- og distriktsdepartementet kriteriedata som skal legges til grunn for beregning av rammetilskudd gjennom inntektssystemet for følgende år. Beregningen av rammetilskuddet til den enkelte (fylkes)kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene.

Vi viser for øvrig til departementets brev av 25. mai 2018 (vår ref. 17/5530-13) om rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektssystemet. Kommunal- og distriktsdepartementet legger til grunn at kommunene har et selvstendig ansvar for riktig rapportering og for kvalitetssikring av data. Departementet ber alle kommunene om å kvalitetssikre statistikken.

Lenke til retningslinjene for skjønnstildeling

Statsforvalteren har ansvaret for årlig å fordele skjønnstilskuddet mellom kommunene i fylket basert på statsforvalterens kjennskap til forholdene i den enkelte kommune og i dialog med kommunene. Tildeling av skjønnstilskudd skal være i henhold til retningslinjene og brev med fordeling av skjønnstilskuddet fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Formålet med skjønnstilskuddet er å fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger, og bidra til fornying og utvikling av kommunene.