Frie inntekter 2024

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2024 for din kommune eller fylkeskommune. Du kan også klikke på de enkelte elementene i oversikten, og du får en forklaring på hva disse består av og hvordan de er regnet ut.

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene og fylkeskommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon. Disse inntektene er ikke med i denne oversikten.

Tallene bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle avvik mellom tall i Grønt hefte og beregningene som vises i nettløsningen, skyldes avrundinger. Endringer i budsjettet gjennom året (saldert budsjett, revidert nasjonalbudsjett, nysaldert budsjett) fanges ikke opp i denne nettløsningen, og vi henviser derfor til gjeldende budsjettrundskriv.

Kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud

Etter at Grønt hefte ble trykket er det oppdaget en feil i fordelingen av forhåndsfordelt skjønnstilskudd til kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud. Dette påvirker størrelsen på samlet rammetilskudd til disse kommunene i 2024 (tabell 1-k) og anslaget på vekst i frie inntekter fra 2023 til 2024 (tabell 3-k).

Se Grønt hefte 2024 for tabell som viser den korrekte fordelingen av skjønnstilskudd til disse kommunene i 2024 (arkfanen «Tabell 1-k 2024 – KORRIGERT», kolonne 9), og korrigert rammetilskudd for 2024 som følge av dette (kolonne 10). Et korrigert anslag på de frie inntektene i 2024 og anslag på oppgavekorrigert vekst i de frie inntektene fra 2023 til 2024 er vist i arkfanen «Tabell 3-k 2024-KORRIGERT».