Kommunedata

Produksjonsindeksen

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner.

Omfanget av tjenester kommunen yter har klar sammenheng med kommunens økonomiske rammebetingelser. Det er imidlertid forskjeller i tjenestebildet også mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå. Sammen med produksjonsindeksen er derfor også nivået på kommunens inntektsnivå, og de økonomiske resultatene (netto driftsresultat) de siste tre årene vist. Tallene ses ved å bevege musepekeren over grafene etter man har valgt kommune. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Merk at det ikke er data for alle kommuner og at enkelte kommuner ikke har fullstendige data.

Resultatene for 2021, som for 2020, kan være påvirket av nedstengning som følge av koronaepidemien og kommunenes arbeid med testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK). Påvirkningen kan variere mellom kommunene.

Last ned alle data her (ODS)