Tjenestebehov

Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2021 og hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås regionale befolkningsframskrivinger fra juli 2022.

I beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2021. Det er betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt, og framskrivingene må kun tas som indikasjoner. For mange kommuner har det vært nødvendig å anslå antall tjenestemottakere innenfor aldersgrupper i pleie- og omsorgstjenester i 2021 pga. mangelfullt datamateriale. Dette bidrar til økt usikkerhet i framskrivingene. Enkeltkommuner er utelatt fra oversikten grunnet manglende data.

Du kan også laste ned rådataene i Open document-format:
Tjenestebehov (ODS)