Tjenestebehov

Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2015 og hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra juni 2016.

I beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2015. Det er betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt.