Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tjenestebehov

Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2017 og hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra juni 2018.

I beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2017. Det er betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt, og framskrivingene må kun tas som indikasjoner. For mange kommuner har det vært nødvendig å anslå antall tjenestemottakere innenfor aldersgrupper i pleie- og omsorgstjenester i 2017 pga. mangelfullt datamateriale. Dette bidrar til økt usikkerhet i framskrivingene.

Du kan også laste ned rådataene i Open document-format:
Tjenestebehov (ODS)