Befolkningsframskrivinger

Her blir kommunevis historisk befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå presentert.

Figurene i nettløsningen er utviklet av departementet på bakgrunn av tall fra hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås kommunevise befolkningsframskrivinger.

Befolkningsframskrivingene er fra august 2020. Framskrivingene går mange år fram i tid, og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner.

Utviklingen antall personer i alderen 20-64 år i forhold til antall personer 65 år og eldre er et utrykk for forsørgerbyrden for eldre. Den er et mål på forholdet mellom antall personer i aldre der folk typisk arbeider og antall personer i eldre aldersgrupper som typisk ikke arbeider.

Du kan også laste ned rådataene i excelformat:

Befolkningsframskrivinger (excel)