Befolkningsframskrivinger

Her blir kommunevis historisk befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå presentert.

Her blir kommunevis historisk befolkningsutvikling og befolknings- og demografiframskrivinger presentert. Figurene i nettløsningen er utviklet av departementet på bakgrunn av tall fra hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås kommunevise befolkningsframskrivinger.

Befolkningsframskrivingene er fra juni 2018. Framskrivingene går mange år fram i tid, og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner.

Utviklingen i antall personer 65 år og eldre i forhold til antall personer i alderen 20-64 år er et utrykk for forsørgerbyrden for eldre. Den er et mål på forholdet mellom antall personer i eldre aldersgrupper som typisk ikke arbeider, og antall personer i aldre der folk typisk arbeider.

Du kan også laste ned rådataene i excelformat:
Befolkningsframskrivinger (excel)