Befolkningsframskrivninger

Her blir kommunevis historisk befolkningsutvikling og befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå presentert.

Figurene i nettløsningen er utviklet av departementet på bakgrunn av tall fra hovedalternativet i Statistisk sentralbyrås kommunevise befolkningsframvisninger. Befolkningsframskrivingene er fra juni 2016. Framskrivningene går mange år fram i tid, og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner.