Rundskriv H-2/24 - Kommuneproposisjonen 2025 og Revidert nasjonalbudsjett 2024

Dette rundskrivet orienterer om Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2025 (Prop. 102 S (2023-2024)), jf. Innstilling 440 S (2023-2024).

Samtidig med kommuneproposisjonen 2025 la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett 2024; Meld. St. 2 (2023-2024) og Prop. 104 S (2023-2024), jf. Innstilling 447 S (2023-2024). For nærmere detaljer om stortingsbehandlingen vises det til Stortingets nettside www.stortinget.no.

1. Revidert nasjonalbudsjett 2024

1.1 Kommunal deflator 2024

Kommunal deflator i 2024 anslås i revidert nasjonalbudsjett til 4,3 prosent, noe som er uendret i forhold til nasjonalbudsjettet 2024.

1.2 Skatteinntekter 2024

Anslaget for eiendomsskatteinntekter i 2024 er i revidert nasjonalbudsjett økt med om lag 0,8 mrd. kroner.

Anslaget for skatteinntekter knyttet til inntekt og formue i revidert nasjonalbudsjett 2024 er uendret for kommunesektoren samlet sett sammenliknet med nasjonalbudsjettet. Det er likevel en omfordeling på 150 mill. kroner mellom kommuner og fylkeskommuner, der anslaget for skatteinntektene for fylkeskommunene er satt ned med 150 mill. kroner mens anslaget for skatteinntektene til kommunene er satt opp tilsvarende.

1.3 Endring i rammetilskuddet til fylkeskommunene

Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 105 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2024. Økningen er knyttet til at det innføres en rett til tannbehandling til redusert pris for 25- og 26-åringer med virkning fra 1. juli. Midlene fordeles etter antall innbyggere i de to årskullene. Fordelingen er vist i vedlegg 1 Rammetilskuddet til fylkeskommunene etter revidert nasjonalbudsjett. For nærmere opplysninger vises det til Helse- og omsorgsdepartementet.

1.4 Endring i rammetilskuddet til kommunene

Kapittel 571, post 64 Skjønnstilskudd reduseres med 175 mill. kroner som et engangstiltak i revidert nasjonalbudsjett. Reduksjonen gjelder Kommunal- og distriktsdepartementets tilbakeholdte skjønnsmidler og ses i sammenheng med overførte midler fra 2023, og påvirker ikke fordelingen av rammetilskuddet til den enkelte kommune. For øvrig er det ingen endringer i rammetilskuddet til kommunene i revidert nasjonalbudsjett 2024.

2. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2025

Hovedtrekkene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2025 er følgende:

 • Det legges opp til en realvekst i de frie inntektene til kommunesektoren på 6,4 mrd. kroner.
 • Veksten fordeles med 5,0 mrd. kroner til kommunene og 1,4 mrd. kroner til fylkeskommunene.
 • Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har foretatt beregninger som viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2025 på om lag 4,3 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen, hvorav 3,6 mrd. kroner må dekkes av de frie inntektene. Dette utgjør om lag 3,7 mrd. 2025-kroner, fordelt med om lag 2,5 mrd. kroner på kommunene og om lag 1,2 mrd. kroner på fylkeskommunene.
 • Kommunal- og distriktsdepartementet anslår en vekst i de samlede pensjonskostnadene på om lag 0,2 mrd. kroner utover anslått lønnsvekst i 2025.
 • Anslag for både demografikostnadene og pensjonskostnadene er usikre.
 • Veksten på 6,4 mrd. kroner overstiger de anslåtte merkostnadene til demografi og pensjon med 2,5 mrd. kroner, fordelt med 2,3 mrd. kroner på kommunene og 0,2 mrd. kroner på fylkeskommunene.
 • Innenfor veksten til kommunene på 5,0 mrd. kroner er 250 mill. kroner begrunnet med bemanning i barnehager, mens 1,6 mrd. kroner er begrunnet med omleggingen av inntektssystemet til kommunene.
 • Det er varslet i kommuneproposisjonen at dersom anslagene for demografi- og pensjonskostnader i kommuneproposisjonen 2025 skulle bli vesentlig endret, kan den foreslåtte veksten i frie inntekter på 6,4 mrd. kroner bli endret i forslaget til statsbudsjettet for 2025.
 • Stortinget vedtok en samlet skjønnsramme på 1 000 mill. kroner, i tråd med forslaget i kommuneproposisjonen 2025.

Inntektsveksten for 2025 som er varslet i kommuneproposisjonen 2025 er regnet fra anslått inntektsnivå i 2024 i revidert nasjonalbudsjett 2024.

Regjeringen legger fram endelig forslag til inntektsrammer for 2025 i Prop. 1 S som legges fram 7. oktober 2024.

3. Endringer i inntektssystemet for kommunene

Regjeringen la i kommuneproposisjonen fram forslag om flere endringer i inntektssystemet for kommunene. Endringene vil tre i kraft fra og med 2025, og de viktigste er:

 • Det innføres en ny kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen, jf. nærmere omtale i kap. 15 i kommuneproposisjonen.
 • Det gjøres flere endringer i saker med særskilt fordeling (tabell C), jf. nærmere omtale i kap. 20. En av de nye sakene er en særskilt fordeling av 1,5 mrd. kroner av veksten i de frie inntektene, slik at kommuner med lave samlede inntekter får en høyere andel av veksten, målt i kroner per innbygger.
 • Det gjøres endringer i de regionalpolitiske tilskuddene, jf. nærmere omtale i kap. 16.
 • Det gjøres endringer i skattegrunnlagene for skatteinntektene som inngår i inntektsutjevningen, og i utjevningsgraden i den symmetriske inntektsutjevningen, jf. nærmere omtale i kap. 14.

Endringene i inntektssystemet fases inn gjennom kompensasjons- og overgangsordninger, som er omtalt nærmere i kap. 21. Endringene bør også ses i sammenheng med endringene i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester (jf. kap.18).

Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag slik de er lagt fram i kommuneproposisjonen, jf. Innst. 440 S (2023–2024). Stortinget har i tillegg bedt regjeringen om å vurdere en kompensasjon for de kommunene som utmerker seg med størst negativ førsteårsvirkning per innbygger som følge av endringene i inntektssystemet. Departementet tar sikte på å komme tilbake med en vurdering i statsbudsjettet for 2025.

Fordelingen av rammetilskuddet til kommunene neste år vil på vanlig måte bli lagt fram i Grønt hefte i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet.

4. Utbetaling av rammetilskudd

Endringene i rammetilskuddet som følge av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2024 blir utbetalt i terminutbetalingen 1. juli (7. termin).

I denne terminen vil også departementet foreta et trekk i innbyggertilskuddet til alle kommuner for å dekke inn akkumulert negativt rammetilskuddet til Frøya kommune, jf. omtale i kapittel 3.1 i Kommuneproposisjonen 2025.

I termin 7 utbetales også kompensasjon til berørte fylkeskommuner for en feil i fylkesvegkriteriet, som har gitt et for lavt beregnet rammetilskudd i 2024, jf. omtale i kapittel i 3.3 i Kommuneproposisjonen 2025.

Med hilsen

Otto Leirbukt (e.f.)
avdelingsdirektør

Hina Ilyas
utredningsleder

Vedlegg 1: Rammetilskudd til fylkeskommunene etter revidert nasjonalbudsjett 2024 (xlsx)