Økonomiplan og årsbudsjett

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.

Kommuneloven stiller krav om at den løpende driften kun skal finansieres av løpende inntekter.Økonomiplanlegging skal bidra til ressursene blir utnyttet på best mulig måte, og er grunnlaget for at tjenestetilbudet tilpasses utviklingen i innbyggernes behov og utviklingen i inntektsrammene. God planlegging  av økonomi og tjenestilbud bidrar til å styrke det lokalpolitiske handlingsrommet. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta økonomiplanen og årsbudsjettet, herunder prioritere ressursbruken på de ulike tjenesteområdene. Kommunestyret og fylkestinget har ansvaret for at årsbudsjettet overholdes, og skal iverksette tiltak iløpet av året som er nødvendige for å opprettholde budsjettbalansen. Kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse er underlagt ordningen med statlig budsjettkontroll og godkjenning av låneopptak (ROBEK).

Regelverk

Veileder: