Revidert nasjonalbudsjett

Mer treffsikker strømstønadsordning til husholdningene

Regjeringen har varslet endringer i strømstønadsordningen for å gjøre den mer forutsigbar og treffsikker. I forbindelse med revidert budsjett foreslås det at strømstønaden fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt, og at ordningen forlenges ut 2024.

— Siden strømstønadsordningen ble innført i desember 2021, har den blitt justert og forbedret en rekke ganger. Det viktigste for regjeringen har vært å lage en ubyråkratisk ordning som gir rask hjelp til husholdningene. Nå foreslår vi endringer som gjør ordningen mer treffsikker og forutsigbar for folk, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Beregning av strømstønad har så langt vært basert på gjennomsnittlig markedspris (elspotpris) for måneden i det prisområdet husholdningen tilhører. Det har kun blitt gitt strømstønad når månedssnittet overstiger 70 øre, og staten har da betalt opptil 90 prosent av kraftprisen over dette nivået.

Endringene som er foreslått gjør at beregningen av strømstønad fra og med september 2023 skal basere seg på spotprisen time for time. Det vil gis stønad for hver enkelt time elspotprisen i området kunden tilhører er over 70 øre per kilowattime. Stønadsgraden økes til 90 prosent fra og med juni 2023, og strømstønaden foreslås forlenget ut 2024. En husholdning vil fortsatt få støtte til strømforbruk på opptil 5 000 kilowattimer per måned.

— Folk skal føle seg trygge på at fellesskapet stiller opp i en tid med energikrise og høye strømpriser i store deler av Europa, sier Aasland.

— På lengre sikt trenger vi mer kraft, mer nett og mer energieffektiv bruk av krafta vår for å igjen få rikelig tilgang på ren og rimelig kraft. Regjeringens mål er at Norge skal ha de laveste strømprisene i Europa, sier olje- og energiministeren.

For de fleste husholdningene vil en strømstønadsordning med timesoppløsning gi høyere utbetalinger enn med månedssnitt. Hvor mye det dreier seg om vil avhenge av husholdningenes forbruk og hvor store variasjoner det blir i prisene innad i måneden. Med timesoppløsning vil husholdningene få dekket en større andel av prisen i høypristimene sammenlignet med i dag.

Basert på beregninger med terminprisene per 21. mars 2023 og prissvingningene i 2022, anslås utbetalingene i 2023 til om lag 18 milliarder kroner. Det er lagt til grunn en stønadsgrad på 80 prosent for april og mai og 90 prosent for resten av året, samt at stønadsordningen baserer seg på månedssnitt fra desember 2022 til og med august 2023 og timesoppløsning fra og med september til november. Kostnadsanslaget er usikkert som følge av stor usikkerhet knyttet til husholdningenes tilpasninger, fremtidige kraftpriser og prissvingninger.

Strømstønadsordningen administreres av nettselskapene, og stønaden gis gjennom et automatisk fratrekk på fakturaen.

Les mer: tidslinje for strømstøtte til husholdningene

Les mer: eksterne utredninger om kraftsituasjonen 

I forbindelse med det reviderte budsjettet foreslår regjeringen også å inkludere husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk med private strømnett i strømstønads­ordningen for husholdninger, jf. høring om forslag til endringer i midlertidig forskrift om strømstønad (husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk).