Eksterne utredninger av kraftsituasjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet varslet i mars at kraftsituasjonen vinteren 2021-22 skulle gjennomgås, og det ble i den anledning bestilt flere eksterne utredninger. Disse utredningene har vært sentrale for å få en ytterligere forståelse av kraftsituasjonen og for videre vurdering av tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

Rapportene publiseres på denne siden etter hvert som de ferdigstilles.

Det ble satt ut fem eksterne oppdrag som skulle utrede ulike aspekt ved kraftsituasjonen 2021-2022 og vurdere ulike tiltak som har vært opp i den offentlige debatten.

  • Statistisk Sentralbyrå har vurdert virkningene for husholdningene av økte strømpriser, og gjennomført en evaluering av den eksisterende strømstønadsordningen som regjeringen la frem i desember 2021. Rapporten finnes her.
  • DNV og Vista Analyse har gjennomført en analyse hvor de har sett på virkningene av høye strømpriser på norsk økonomi. Rapporten finner du her.
  • AFRY og Menon Economics har vurdert og gjennomført analyser av tiltak som makspris i engrosmarkedet, magasinrestriksjoner, eksportrestriksjoner, utbygging av nett, tiltak i sluttbrukermarkedet og en modell for en statseid kraftleverandør. Her kan du lese rapporten
  • THEMA Consulting har gjennomgått en status for de finansielle markedene i Norden med tanke på prissikringsmulighetene til kraftleverandørene i Norge. Her kan du lese rapporten.
  • SINTEF har gjennomgått en analyse av magasindisponeringen gjennom høsten 2021, virkninger av norsk krafteksport og påvirkning på strømprisene, og risikoen for liknende situasjoner. SINTEF gjennomfører også flere vurderinger og analyser knyttet til forslag om magasinrestriksjoner. De siste delene av dette oppdraget vil først gjennomføres senere i høst. Rapporten finner du her.  
    Oppdatert versjon publisert 13.03.23. 

I tillegg til de eksterne oppdragene er det utført en rekke analyser og vurderinger av både NVE og Statnett. Oppdragene er knyttet til den løpende situasjonen, egenskaper ved kraftsystemet og arbeidet med tiltak. Statnett innhenter ukentlig data fra flere vannkraftprodusenter i Sør-Norge som gir god innsikt i magasindisponeringen i området. I tillegg gjennomfører NVE ukentlige prognoser for magasinfyllingen og utviklingen i kraftprisen. De eksterne utredningene, sammen med de pågående vurderingene fra Statnett og NVE, har til sammen belyst utviklingen i kraftmarkedet og hvordan forbrukere påvirkes av den ekstraordinære situasjonen.

Hovedkonklusjonene fra de eksterne utredningene sammen med regjeringens videre oppfølging av kraftsituasjonen vil bli redegjort for i Olje- og energidepartementets budsjettproposisjon som legges fram torsdag 6. oktober.