Regjeringen gjør endringer i strømstøtteordningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår flere endringer i strømstøtteordningen for husholdninger for å gjøre ordningen mer forutsigbar og treffsikker. Det foreslås at utbetalingen av strømstøtte skal basere seg på strømprisen time for time, at støttegraden økes til 90 prosent over 70 øre hele året og at ordningen forlenges ut hele 2024.

– Tiltakene vi presenterer i dag skal gi folk trygghet om at fellesskapet kommer til å fortsette å stille opp i en tid med energikrise og høye strømpriser. Dette er forbedringer som gjør at fellesskapet tar en større del av folks strømregninger. Å beregne strømstøtten for hver time, gjør at du får strømstøtte for det strømmen faktisk koster den timen du bruker den, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Økningen til 90 prosent og forlengelsen ut 2024 vil også gjelde for strømstøtteordningene for landbruk og frivilligheten. Regjeringen tar samtidig grep for å inkludere flere i strømstøtteordningen for husholdninger. Det blir jobbet med en ordning som gjør at husholdninger i private strømnett, som i dag faller utenfor strømstønadsordningen, blir inkludert. Forslaget sendes på høring.

Regjeringen oppretter også et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm.

– Regjeringen har gjort flere grep for å redusere strømregningen til folk, blant annet gjennom en strømstøtteordning. Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid. Det som skal vurderes er blant annet et eget prisområde for utenlandskablene, differensiering av spotmarkeder i henholdsvis innenlands forbruk og kraftutveksling, virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad og ulike typer avgift for krafttransport, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Utvalget skal levere sin sluttrapport til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober 2023. Administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi skal lede utvalget. Utvalget opprettes basert på en enighet mellom regjeringspartiene og SV i Stortinget.

Når regjeringen nå endrer måten strømstøtten blir beregnet på, blir det også mulig for strømsalgselskapene å tilrettelegge for at kundene til enhver tid skal kunne se hva strømprisen er og hvor mye strømstøtten utgjør. Da blir det enklere for den enkelte husholdning å følge med.

Dette er en stor omlegging som må sendes på høring. Det vil ta tid for nettselskapene som administrerer ordningen å legge om sine systemer til å håndtere eventuelle endringer. Omleggingen vil derfor trolig først kunne gjelde fra 1. september.

– Siden strømstøtteordningen ble innført i desember 2021, har den blitt justert og forbedret en rekke ganger. Med grepene vi tar i dag blir ordningen mer relevant, og det blir enklere for den enkelte husholdning å vite hva den til enhver tid gjeldende strømprisen er. Folk skal vite at staten stiller opp så lenge strømprisene er ekstraordinært høye, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Mer om de konkrete endringene som nå blir foreslått:

  • Overgang til time-for-time-beregning: De siste månedene har det vært prissvingninger mellom ulike dager og uker, som har påvirket månedlig gjennomsnittspris og nivået på strømstøtten. Strømstøtten vil nå følge timesprisen på strøm og slår inn om prisen overstiger 70 øre per kWh. Det betyr at strømstøtten vil reflektere forbruket enda tettere og beskytte forbrukerne mot høye timespriser.
  • Nye forventninger til strømsalgselskapene: For å sikre at forbrukerne får vite hva de faktisk skal betale, utfordrer vi nå strømselskapene til å vise hva strømprisen er time for time, inkludert strømstøtten. Regjeringen vil om nødvendig stille krav om at denne informasjonen framkommer i strømsalgsselskapenes kommunikasjon med kundene.
  • Endring til 90 prosent hele året: Tidligere har dekningsgraden i strømstøtten variert noe i løpet av året. Nå blir støttegraden på 90 prosent gjennom hele året og ikke bare i vintermånedene. Det gir mer strømstøtte til alle forbrukere. Det tas sikte på at endringen skal gjelde fra 1. juni 2023. 
  • Forlenging av strømstøtteordningen ut 2024: Regjeringen har sagt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er ekstraordinært høye, og støtteordningen blir nå forlenget til å gjelde ut 2024.
  • Landbruk og frivillighet: Den eksisterende strømstøtteordningen for landbruket forlenges ut 2024. Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner følger kompensasjonsgraden for husholdninger og videreføres ut 2024.
  • Private nett: Private nett uten krav til konsesjon, ofte kjent som grendenett, blir nå inkludert i strømstøtteordningen. Strømstøtten vil da utbetales til den kunden som er registrert på målepunktet som er tilknyttet nettselskapet.
  • Endringer i fastprisregimet for næringslivet: Vi ønsker å legge til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når. Vi foreslår også at industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, skal ha mulighet til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år.
  • Husholdningskunder av nærvarmeanlegg: Regjeringen vil etablere en søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av fjernvarmeanlegg uten konsesjon (ofte kalt nærvarmeanlegg) som baserer seg på strøm. Det vil sikre strømstøtte til en gruppe husholdninger som har falt utenfor strømstønadsordningen.
  • Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen. Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser. Utvalget skal ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi og skal levere rapport til regjeringen innen 15. oktober.