Forsiden

Olje- og energiministerens innlegg på pressekonferanse om strøm

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget på presskonferansen der regjeringen varslet endringer i strømstøtten 15. februar 2023.

Sjekket mot fremføring. 

I dag gjør vi en kraftfull forbedring av strømstøtten som gjør at den blir mer relevant og treffsikker for det prisbildet som er nå.

Strømstøtteordningen har blitt forbedret og utvidet en rekke ganger siden den ble etablert på rekordtid etter at vi tok over regjeringskontorene i 2021. Det har vært viktig for å gi folk økt trygghet for egen økonomi.  

Det er også derfor vi gjør endringer i dag.

For husholdningene går vi nå bort fra månedssnitt og over til den til enhver tid gjeldende strømprisen. Vi skal dekke 90 % når prisen er over 70 øre hver time, hver måned, ut 2024.

Vi har en god strømstøtteordning i Norge. I snitt fikk en husholdning dekket 26.000 kr av strømregningen sin i fjor. Månedlig snittberegning har truffet godt når prisene har vært jevnt høye.

Men de siste månedene har vi sett større variasjoner. Prisene har til tider vært ekstremt høye, og andre dager når vi har kunnet importere mye billig vindkraft fra landene rundt oss har vi sett priser helt ned mot 0 kroner.

Dette tror vi vil fortsette gjennom 2023.

Denne justeringen gjør derfor ordningen mer treffsikker, mer relevant, samtidig som det blir enklere og mer forutsigbart for husholdningene å vite hva strømstøtten utgjør til enhver tid.

La meg gi dere et par eksempler.

I august i fjor var prisene jevnt høye.

Timesbasert støtte i denne måneden ville hatt svært lite å si i dette tilfellet, faktisk ville det betydd 0 % mer støtte til en gjennomsnittlig husholdning.

I november er derimot historien en annen. Strømprisene varierte mye mer, det var svært lave priser i starten av måneden og svært høye i slutten.

I denne måneden ville timesbasert støtte betydd 52 % mer støtte til en gjennomsnittlig husholdning.

Denne endringen krever en del arbeid å gjennomføre. Nettselskapene må legge om systemene sine, og det arbeidet vil ta flere måneder. Vi tar likevel sikte på at endringen vil gjelde fra 1. september.

Vi gjør også flere grep i dag for å inkludere flere i den forbedrede strømstøtteordningen:

  1. Vi vil etablere en søknadsbasert strømstøtteordning for husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm. Det vil sikre støtte til en gruppe som til nå har falt utenfor.
  2. Vi vil inkludere private nett uten krav til konsesjon, ofte kjent som grendenett, i strømstøtteordningen. 
  3. Strømstøtteordningene for jordbruksforetak og veksthus videreføres også ut 2024.
  4. Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner skal følge kompensasjonsgraden for husholdninger også i 2023 og 2024.

I tillegg gjør vi forbedringer i fastprisregimet.

Fastprismarkedet har kommet godt i gang. Prisene faller og flere aktører blir med i konkurransen. Og vi ser at prisene har falt siden første tilbud ble gitt.

Regelverket for de nye standard fastpriskontraktene er i utgangspunktet fleksibelt, men vi har fått tilbakemeldinger om at fastprisavtalene med fast volum ikke passer like godt for alle bedrifter. Derfor legger vi nå til rette for enda mer fleksible og relevante avtaler, gjennom to endringer:

  1. Vi åpner opp kontraktsunntaket slik at kraftbransjen skal kunne tilby fastprisavtaler der kundene kun betaler for strømmen de faktisk ender opp med å bruke, i tillegg til de eksisterende fastprisavtalene med fast, avtalt volum time for time, slik at bedrifter skal få tilgang på mer fleksible kontrakter.
  2. Vi skal gjøre det mulig for industribedrifter som i dag kun får inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lengre å inngå fastprisavtaler på 3 og 5 år. 

Jeg vil oppfordre bransjen til å benytte seg av fleksibiliteten i regelverket, og raskt tilby avtaler som er bedre tilpasset ulike bedrifters behov.

I tillegg til endringene vi gjør nå, forventer vi at strømsalgselskapene på en enkel måte vil tilrettelegge for at kundene til enhver tid skal kunne se hva de faktisk må betale for strømmen – etter at strømstøtten er trukket fra. Det blir nå mulig for dem å gjennomføre, når støtten gjelder for hver enkelt time.

Folk skal vite at staten stiller opp så lenge strømprisene er ekstraordinært høye. Med de forbedringene vi presenterer i dag blir ordningen mer relevant og enklere å følge med på – det blir rett og slett en mye bedre ordning for husholdningene slik prisene nå er.  

Og vi legger et godt grunnlag for at fastprisavtalene for næringslivet skal fungere godt og dekke faktisk forbruk.