Boligpolitikk

En god bolig er for hver enkelt av oss avgjørende for vår livskvalitet og mulighet til livsutfoldelse. En god bolig gir oss mulighet til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skolegang og ha sosialt samvær med andre. Gode boliger skaper gode lokalsamfunn og byer.

Bolig, bygg og eiendom

Departementet har det overordnede ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, eiendomsforvaltningen i staten og gjennomføring av en rekke byggeprosjekter. Regjeringskvartalet er et særskilt område innen eiendomsforvaltningen og er omtalt som et eget tema under plan, bygg og eiendom.

Bustadmarknaden

Ein god bustad er for kvar og ein av oss ein premiss for vår livskvalitet og mogligheit til å utfolde oss. Ein god bustad gir oss moglegheit til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skulegong og vere sosiale med andre. Gode bustader skape gode lokalsamfunn og byar.

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024)

Den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024) samler og målretter den offentlig innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Den sosiale boligpolitikken skal forebygge at folk får boligproblemer, og gi hjelp til dem som ikke selv klarer å skaffe og beholde en egnet bolig. Målet er at alle skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig.