Boligpolitikk

En god bolig er for hver enkelt av oss avgjørende for vår livskvalitet og mulighet til livsutfoldelse. En god bolig gir oss mulighet til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skolegang og ha sosialt samvær med andre. Gode boliger skaper gode lokalsamfunn og byer

Bolig, bygg og eiendom

Departementet har det overordnede ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, eiendomsforvaltningen i staten og gjennomføring av en rekke byggeprosjekter. Regjeringskvartalet er et særskilt område innen eiendomsforvaltningen og er omtalt som et eget tema under plan, bygg og eiendom.

Bustadmarknaden

Ein god bustad er for kvar og ein av oss ein premiss for vår livskvalitet og mogligheit til å utfolde oss. Ein god bustad gir oss moglegheit til å delta aktivt i arbeidsliv, ta skulegong og vere sosiale med andre. Gode bustader skape gode lokalsamfunn og byar.

Boligsosialt arbeid

Rundt 170 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 3900 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), samler og målretter innsatsen slik at flere får riktig hjelp til riktig tid.

Aktuelt nå

Regjeringen gir flere vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

14.05.2019: – Satsingen vil virke direkte mot barnefattigdom, og om lag 450 vanskeligstilte barnefamilier vil med denne satsingen kunne bli boligeiere i år, sier Mæland.

Regjeringen foreslår å gi beboere i borettslag rett til å lade hjemme

03.05.2019: Den sterke veksten i antallet elbiler fører til økt etterspørsel etter ladeplasser. Derfor foreslår regjeringen, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til å lade hjemme.

Dokumenter

Bolig for velferd

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020) samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Strategi for boligmarkedet

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og la derfor frem 15. juni 2015 egen strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.