Statlig eiendomsforvaltning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennom Statsbygg et overordnet ansvar for mye av eiendomsforvaltningen i staten, og for gjennomføringen av en rekke byggeprosjekter. KMD har også ansvar for regler og retningslinjer på området. Dette gjelder blant annet salg av eiendom og håndtering av bygge- og leiesaker i staten.

Operaen i Bjørvika i Oslo i byggefasen under bygging

Prosjektgjennomføring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et overordnet ansvar for de byggeprosjektene Statsbygg gjennomfører. Det er imidlertid Statsbygg som utøver rollen som byggherre på vegne av den norske stat.

Eksteriør, administrasjonsbygget for Sysselmannen på Svalbard

Forvaltning av statens eiendommer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for eiendommene som inngår i den statlige husleieordningen.

nærbilde av hånd som skriver med penn på et ark

Avhending av statlig fast eiendom (Avhendingsinstruksen)

Skal statlig fast eiendom selges må enten Stortinget treffe vedtak, eller Kongen kan gis særskilt hjemmel i lov til dette.

Aktuelt nå

Mer effektiv styring av statens eiendommer

31.08.2017: En ny database med samlet oversikt over bygningsmasse, arealbruk og leiekostnader for statens lokaler, kan gi store besparelser. – Dette vil gi oss bedre styring og mer effektiv bruk av statens eiendommer og det vi leier, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter

Retningslinjer for behandling av statlige byggeprosjekter

Retningslinjene gjelder fra 1. desember 2014 for alle kurantprosjekter der styringsrammen er fastsatt etter denne datoen.

Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor

Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse og styring med lokalanskaffelser i statlig sivil sektor.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, meldinger, høringer og veiledninger.

Ressurser

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Til toppen