Plan, bygg og eiendom

Statlig eiendomsforvaltning

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har gjennom Statsbygg et overordnet ansvar for mye av eiendomsforvaltningen i staten, og for gjennomføringen av en rekke byggeprosjekter. KDD har også ansvar for regler og retningslinjer på området. Dette gjelder blant annet salg av eiendom og håndtering av bygge- og leiesaker i staten.

Operaen i Bjørvika i Oslo i byggefasen under bygging

Prosjektgjennomføring

Kommunal- og distriktsdepartementet har et overordnet ansvar for de byggeprosjektene Statsbygg gjennomfører. Det er imidlertid Statsbygg som utøver rollen som byggherre på vegne av den norske stat.

Eksteriør, administrasjonsbygget for Sysselmannen på Svalbard

Forvaltning av statens eiendommer

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for eiendommene som inngår i den statlige husleieordningen.

nærbilde av hånd som skriver med penn på et ark

Avhending av statlig fast eiendom (Avhendingsinstruksen)

Skal statlig fast eiendom selges må enten Stortinget treffe vedtak, eller Kongen kan gis særskilt hjemmel i lov til dette.

Snarveier

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo