Statlig eiendomsforvaltning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennom Statsbygg et overordnet ansvar for mye av eiendomsforvaltningen i staten, og for gjennomføringen av en rekke byggeprosjekter. KMD har også ansvar for regler og retningslinjer på området. Dette gjelder blant annet salg av eiendom og håndtering av bygge- og leiesaker i staten.

Operaen i Bjørvika i Oslo i byggefasen under bygging

Prosjektgjennomføring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et overordnet ansvar for de byggeprosjektene Statsbygg gjennomfører. Det er imidlertid Statsbygg som utøver rollen som byggherre på vegne av den norske stat.

Eksteriør, administrasjonsbygget for Sysselmannen på Svalbard

Forvaltning av statens eiendommer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for eiendommene som inngår i den statlige husleieordningen.

nærbilde av hånd som skriver med penn på et ark

Avhending av statlig fast eiendom (Avhendingsinstruksen)

Skal statlig fast eiendom selges må enten Stortinget treffe vedtak, eller Kongen kan gis særskilt hjemmel i lov til dette.

Aktuelt nå

Staten skal være en krevende kunde

04.02.2016: - Staten forvalter fellesskapets ressurser og skal være en krevende kunde og det er viktig at vi forvalter ressursene godt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Statlig eiendomsforvaltning

Dokumenter

Retningslinjer for behandling av statlige byggeprosjekter

Retningslinjene gjelder fra 1. desember 2014 for alle kurantprosjekter der styringsrammen er fastsatt etter denne datoen.

Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor

Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse og styring med lokalanskaffelser i statlig sivil sektor.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, meldinger, høringer og veiledninger.

Ressurser

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo