Statlig eiendomsforvaltning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjennom Statsbygg et overordnet ansvar for mye av eiendomsforvaltningen i staten, og for gjennomføringen av en rekke byggeprosjekter. KMD har også ansvar for regler og retningslinjer på området. Dette gjelder blant annet salg av eiendom og håndtering av bygge- og leiesaker i staten.

Operaen i Bjørvika i Oslo i byggefasen under bygging

Prosjektgjennomføring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et overordnet ansvar for de byggeprosjektene Statsbygg gjennomfører. Det er imidlertid Statsbygg som utøver rollen som byggherre på vegne av den norske stat.

Eksteriør, administrasjonsbygget for Sysselmannen på Svalbard

Forvaltning av statens eiendommer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for eiendommene som inngår i den statlige husleieordningen.

nærbilde av hånd som skriver med penn på et ark

Avhending av statlig fast eiendom (Avhendingsinstruksen)

Skal statlig fast eiendom selges må enten Stortinget treffe vedtak, eller Kongen kan gis særskilt hjemmel i lov til dette.

Aktuelt nå

Områdegjennomgang av bygg- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

10.04.2019: På oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Capgemini Invent utarbeidet en første delrapport om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor. Områdegjennomgangen fortsetter med en del 2 våren 2019.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Retningslinjer for behandling av statlige byggeprosjekter

Retningslinjene gjelder fra 1. desember 2014 for alle kurantprosjekter der styringsrammen er fastsatt etter denne datoen.

Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor

Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse og styring med lokalanskaffelser i statlig sivil sektor.

Hurtigvalg

Kontakt

Statsforvaltningsavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo